MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Yer Alan Bazı Hedeflerin Girdi-Faaliyet Odaklı Olması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Konak Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı’nda yer alan bazı performans hedeflerinin girdi-faaliyet odaklı olduğu tespit edilmiştir.
  • Yukarıda adı geçen Performans Programı Hazırlama Rehberi’ne göre performans hedefleri çıktı-sonuç odaklı olmalıdır.
  • Ancak, Konak Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı’nda yer verilen ve tabloda ayrıntısı gösterilen 11 adet performans hedefinin girdi/faaliyet odaklı olduğu görülmüştür.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; idareler tarafından hazırlanacak performans programlarının, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’e, Performans Programı Hazırlama Rehberi’ne ve Maliye Bakanlığı’nca performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olması gerektiği açıkca ifade edilmiştir.

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında yer alan hedeflerin “çıktı – sonuç odaklı” olmasının sağlanması gerekmektedir.

Rapor Metni

Konak Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı’nda yer alan bazı performans hedeflerinin girdi-faaliyet odaklı olduğu tespit edilmiştir.

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; idareler tarafından hazırlanacak performans programlarının, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’e, Performans Programı Hazırlama Rehberi’ne ve Maliye Bakanlığı’nca performans esaslı bütçelemeye ilişkin

yapılacak diğer düzenlemelere uygun olması gerektiği açıkca ifade edilmiştir.

Yukarıda adı geçen Performans Programı Hazırlama Rehberi’ne göre performans hedefleri çıktı-sonuç odaklı olmalıdır. Bir başka deyişle hedefler ya idare tarafından üretilen mal veya hizmetlere ya da bu mal ve hizmetlerin bireyler ve toplum üzerindeki etkisine ilişkin olmalıdır. Ancak, Konak Belediyesi 2018 Yılı Performans Programı’nda yer verilen ve aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterilen 11 adet performans hedefinin girdi/faaliyet odaklı olduğu görülmüştür.

Tablo 2: Girdi (Faaliyet) Odaklı Hedefler

Hedef

Değerlendirme

1.1.5.1. İlçedeki İmar Faaliyetlerinin Kontrollü Ve

Etkin Bir Biçimde Yürütülmesini Sağlamak

Hedef faaliyet odaklıdır.

1.1.7.1. 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. 39. 40.

41. Maddeleri İle 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. Maddesini Uygulamak

Hedef faaliyet odaklıdır.

1.1.8.1. Planlamaya Dair Sorun Ve Önerilerin Tespit Edilmesi İle İmar Planlarının Uygulama Bütünlüğünün Ve Uygulanabilirliğinin

Sağlanmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması

Hedef faaliyet odaklıdır.

2.1.3.1. İlçemiz Sınırları İçerisinde Kültürel Ve

Sanatsal Faaliyetleri Geliştirerek Sürdürmek

Hedef faaliyet odaklıdır.

2.2.1.1. Her Türlü Şiddete Maruz Kalmış Veya Kalma Riski Taşıyan Kadınlara Danışma Merkezlerimizde; Psikososyal, Hukuki Ve Ekonomik Sorunlarının Çözülmesi İçin Etkin Çalışmalar Yürütmek Ve Bu Sorunların

Çözümlenmesi Sırasında Geçici Barınma Hizmeti

Sunmak

Hedef faaliyet odaklıdır.

2.2.1.2. Kadın, Engelli, Yaşlı Ve Çocukların Kentli Haklarının Yaşama Geçirildiği, Yerel Karar

Süreçlerine Ve Karar Alma Mekanizmalarına Katılımlarının Sağlandığı, Yaşam Koşullarının İyileştirildiği, Hayatın Her Alanında Eşitliği

Sağlayacak Yerel Eşitlik Politikalarının

Oluşturulduğu Yerel Hizmetleri Sunmak

Hedef faaliyet odaklıdır.

2.2.1.3. Kadınların Toplumsal Hayata Etkin Ve Üst Düzeyde Katılmasını Sağlamak Ve Üreterek Ekonomik Olarak Güçlenmesini Desteklemek;

İlçemiz Sınırları İçerisinde Yaşayan Kadınlarımızın Sosyal Yaşama Katılımını Sağlamak, Özgürleşerek Ve Üreterek Çağdaş Yaşamda Aktif Olmasını

Sağlamak İçin Projeler Ve Etkinlikler Düzenlemek

Hedef faaliyet odaklıdır.

4.1.4.1. Belediyemiz Kurumsal Faaliyetlerinin, Bilişim Teknolojilerinden En Üst Seviyede

Yararlanılarak Yerine Getirilebilmesi İçin Gerekli Olan, Donanım, Veritabanı, Uygulama Yazılımları, İşletim Sistemi Ve Paket Programlarının Temini Ve

Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

Hedef, belediye kurumsal faaliyetlerinin, bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanılarak yerine getirilebilmesi için gerekli olan, donanım, veritabanı, uygulama yazılımları, işletim sistemi ve paket programlarının teminine yöneliktir. Bu yönüyle

hedef, girdi odaklıdır.

4.1.5.1. Belediyemiz Kurumsal Faaliyetlerinin, Bilişim Teknolojilerinden En Üst Seviyede

Yararlanılarak Yerine Getirilebilmesi İçin Gerekli

Hedef, belediye kurumsal faaliyetlerinin bilişim teknolojilerinden en üst seviyede yararlanılarak

yerine getirilebilmesi için gerekli olan donanımın,

Olan Donanımın, Bilgi Ve Ses İletişiminin, İnternet Sitesi Ve İntranet Portalının Kurumun İhtiyaçlarını Karşılayacak Şekilde Temini Ve

Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

bilgi ve ses iletişiminin, internet sitesi ve intranet portalının kurumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde teminine yöneliktir. Bu yönüyle hedef, girdi odaklıdır.

4.2.3.1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Yürütülen Disiplin Soruşturmaları En Kısa Sürede Tamamlamak, 4483 Sayılı Yasa Gereğince Yürütülen Ön İncelemeleri Kanunun Öngördüğü Sürede Tamamlamak, Kurum İçi

Faaliyetleri Denetlemek

Hedef faaliyet odaklıdır.

4.2.4.1. Rehberlik Faaliyetlerine Yönelik Olarak, Belediye Faaliyetlerine İlişkin Güncel Mevzuat Hükümlerini De İçeren Kitap Ve Makale

Yayımlamak

Hedef faaliyet odaklıdır.

Kamu idaresi cevabında; Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında yer alan hedeflerin “çıktı – sonuç odaklı” olmasının sağlanacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Yeni hazırlanmakta olan 2020–2024 yılı Stratejik Planında yer alan hedeflerin “çıktı–sonuç odaklı” olmasının sağlanacağı ifade edildiğinden, bulgunun sonraki yıl denetimlerde izlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.