MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Yer Alan Bazı Hedeflerin Faaliyet/Girdi Odaklı Olması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Performans hedeflerinin çıktı-sonuç odaklı olmaması.

Temel Bulgular

  • Maliye Bakanlığınca 2009 yılında hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde performans hedeflerinin, çıktı-sonuç odaklı olması gerektiği belirtilmiştir.
  • Ancak yapılan inceleme sonucunda, bazı performans hedeflerin çıktı veya sonuç odaklı olmadığı tespit edilmiştir.
  • İdare cevabında Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde performans hedeflerinin çıktı-sonuç odaklı olmasının zorunlu olmadığı belirtilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Maliye Bakanlığınca 2009 yılında hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin performans hedeflerini belirlerken, Maliye Bakanlığınca 2009 yılında hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde belirtilen çıktı-sonuç odaklılık ilkesine uygun hareket etmesi gerekmektedir.
  • Yapılacak işlemlerin takibi için bulgu konusu tespitin devam edip etmediği sonraki yıl denetimlerinde izlenecektir.

Rapor Metni

Maliye Bakanlığınca 2009 yılında hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi’nin “Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetlerin Belirlenmesi” başlıklı kısmında performans hedeflerinin, çıktı-sonuç odaklı olması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Rehber’in “Tanımlar” bölümünde Çıktı’nın, idare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetler olduğu, Sonuç’un ise idarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkiler olduğu tanımlanmıştır.

Ancak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan performans hedeflerin çıktı veya sonuç odaklı olmadığı tespit edilmiştir.

Tablo 3: Çıktı/Sonuç Odaklı Olmayan Performans Hedefi Örnekleri

Performans Hedefleri

Çıktı/ Sonuç Odaklılık Değerlendirmesi

2018 yılında toplam Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatılacak.

Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışma yapmak hedefi çıktı ya da sonuç odaklı değil girdi odaklıdır.

T.C. Sayıştay Başkanlığı

2018 yılında Gaziemir Belediyesi sorumluluğundaki yolların asfalt bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

Yolların asfalt, bakım ve onarım çalışmalarını yapmak hedefi çıktı ya da sonuç odaklı değil girdi odaklıdır.

2018 yılında Hasan Güven Caddesi ve Emlak Bankasından Zafer Mahallesi EVKA-7 bölgesine ulaşım için 20 metrelik yol açma çalışmaları ile ilgili gerekli girişimlerde bulunulacaktır. (İ.B.B. ile koordineli)

Yol açma çalışmalarıyla ilgili girişimlerde bulunmak hedefi çıktı ya da sonuç odaklı değil girdi odaklıdır.

2018 yılında kent trafiğinin rahatlatılmasına yönelik, Mehmet Emin Gürkan Caddesi ile Hasan Güven Caddesi arasındaki 20 metrelik imar yolu trafiğe açılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacak. (İBB ile koordineli)

İmar yolunun trafiğe açılabilmesi için girişimlerde bulunmak hedefi çıktı ya da sonuç odaklı değil girdi odaklıdır.

2018 yılında Zafer Mahallesinde (Evka-7 konutları arasında) bulunan alanda, içinde sosyal donatı alanlarının bulunduğu rekreasyon alanı projesi inşa edilecek. (İBB ile koordineli)

Proje yapma hedefi çıktı ya da sonuç odaklı değil girdi odaklıdır

2018 yılında çevre ve doğa bilincini arttırmaya yönelik vatandaşların da katılımını sağlayacak projeler üretilecek.

Proje üretilmesi hedefi çıktı ya da sonuç odaklı değil girdi odaklıdır.

2018 yılında Beyazevler Mahallesinde, Beyazevler Rekreasyon Alanı Projesi yapılacak.

Proje yapma hedefi çıktı ya da sonuç odaklı değil girdi odaklıdır.

2018 yılında Evka -7 bölgesi içerisindeki alan yaşlı bakım ve dinlenme evi projesi olarak gerçekleştirilecek. (Milli Emlak tahsisi ile)

Proje yapma hedefi çıktı ya da sonuç odaklı değil girdi odaklıdır.

2018 yılında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonlarının onaylanmasını müteakip 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonları hazırlanacak.

Uygulama İmar Planı Revizyonu hazırlamak hedefi çıktı ya da sonuç odaklı değil girdi odaklıdır.

Kamu idaresi cevabında; “Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde performans hedeflerinin çıktı-sonuç odaklı olması gerekliliği belirtilmiş, zorunluluğu konusunda bir bilgiye yer verilmemiştir.

T.C. Sayıştay Başkanlığı

*Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması bir süreç olup, 2018 yılı içinde çalışmaların başlatılması öngörülmüştür. Bu nedenle bu hedefin çıktı-sonuç odaklı olmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

*Asfalt bakım ve onarımı faaliyetinde girdi asfalt miktarı olup, bu girdi ile yapılan iş (yani bakım ve onarım) hedeflenmiştir. Bu yönü ile düşünüldüğünde hedefin aksine girdi odaklı değil çıktı odaklı olduğu değerlendirilmektedir.

*Yol açma ile ilgili hedefler, kalite yönetim sisteminde de ifade edildiği üzere bir işin parçası olup, sadece 2018 için bu parça hedeflenmiştir. Hedef belirlenirken bu işin İBB ile koordinasyon içinde yapılması gereği de göz ardı edilmemiştir. Bu yüzden bu hedefin çıktı- sonuç odaklı olmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

*Toplumda çevre ve doğa bilincini oluşturma (beklenen sonuç) kolay bir süreç olmayıp, 2018 yılında bu süreci etkin hale getirmek için projeler üretilmesi öngörülmüştür. Bu yönü ile hedef aksine girdi odaklı değil sonuca yönelik çıktı niteliğini taşımaktadır.

*Rekreasyon Alanı Projesi hazırlamak, sürecin başlangıç aşaması olması nedeniyle, hedefin çıktı-sonuç odaklı olmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

  • Yaşlı Bakım ve Dinleme Evi Projesi niteliği itibariyle sonuca yönelik olup, gerçekleştirilmesi çeşitli adımları içermektedir. 2018 için bu adım hedeflenmiştir. Hedef belirlenirken bu iş için Milli Emlak tahsisi de göz ardı edilmemiştir. Bu yüzden bu hedefin çıktı- sonuç odaklı olmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

  • 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı belediyenin görev alanında olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planından sonra üretilmesi gerekmektedir. Bu yönü ile belediyenin çıktıları arasında yer almakta olup, girdi odaklı olması mümkün değildir.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare cevabında Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde performans hedeflerinin çıktı-sonuç odaklı olmasının zorunlu olmadığı belirtilse de adı geçen Rehber’in ‘Tanımlar’ kısmında performans hedefinin kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir, şeklinde tanımlandığı için performans hedefinin çıktı-sonuç odaklı olması zorunluluğu açıktır.

Aynı Rehberi’nin yine ‘Tanımlar’ kısmında Girdi’nin, bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel değerler olduğu, Çıktı’nın idare tarafından üretilen nihai

T.C. Sayıştay Başkanlığı

ürün veya hizmetler olduğu, Sonuç’un ise idarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkiler olduğu tanımlanmıştır. Bu çerçevede, bulgu konusu edilen performans hedeflerinin idare tarafından üretilmiş nihai ürün veya hizmeti barındırmadığı gibi bu hizmetin toplum üzerinde meydana getirdiği etkileri de barındırmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Performans Programı hazırlanırken belirlenmiş olan performans hedeflerinin Rehber’de belirtildiği üzere çıktı-sonuç odaklı olmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Yapılacak işlemlerin takibi için bulgu konusu tespitin devam edip etmediği sonraki yıl denetimlerinde izlenecektir.