MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Yer Alan Bazı Hedeflerin Çıktı/Sonuç Odaklı Olmaması

Rapor Özet

Belediyenin 2018 yılı performans Programının incelenmesi sonucunda bazı hedeflerin çıktı/sonuç odaklı olmadığı görülmüştür.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde,
performans hedefi “Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Performans Programı Hazırlama Rehberine göre kamu idarelerinin performans hedefleri ya çıktılara ya da sonuçlara odaklı olmalıdır. Çıktı odaklı olmayı, idare tarafından üretilen mal ve hizmetler olarak; sonuç odaklı olmayı ise idare tarafından üretilen mal ve hizmetlerin bireyler ve toplum üzerindeki etkisi olarak tanımlayabiliriz.

Yapılan inceleme sonucunda 44 hedeften 17’sinin çıktı veya sonuç odaklı olmadıkları girdi/faaliyet odaklı oldukları görülmüştür. Diğer bir ifadeyle idare tarafından üretilen mal ve hizmetler olmadığı veya bunların bireyler ile toplum üzerindeki etkisini hedeflemediği tespit edilmiştir. Bu tür hedefler şunlardır:

 • Hedef 2.3. Dezavantajlı grupların sağlık sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi
 • Hedef 4.3. Hemşerilerin zor gününde hizmet vererek yanında bulunulması, mevcut mezarlıkların bakımının sağlanarak eksiklerinin giderilmesi
 • Hedef 4.4. Hemşehrilerimizin en özel günlerinde yanlarında olarak gerekli işlemlerin yürütülmesi
 • Hedef 5.3. Başiskele’nin doğal afet, yangın gibi risklere ilgili kuruluşlar ve gönüllü katılımcılarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak hazır olması
 • Hedef 7.2. Etkin başkanlık ajandası ve toplantı yönetimi sistemi kurulması suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak kullanılması
 • Hedef 7.3. Yürütme ve karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının arttırılması suretiyle yerel halkın ve sivil toplum örgütlerinin beklentilerinin belediye meclisine ve encümene en hızlı ve etkin bir şekilde yansıtılması
 • Hedef 7.4. İdarenin tüm yazışma, evrak akışı ve depolama faaliyetlerinin kurumsal hafıza sistemini hayata geçirecek şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi
 • Hedef 7.5. Şikâyet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanarak raporlanması
 • Hedef 7.6. Adli makamlar nezdinde kurumun hak ve çıkarlarının takip edilmesi ve idareye hukuki danışmanlık sağlanması
 • Hedef 7.9. Çalışanların hak edişlerinin hazırlanması
 • Hedef 7.10. Ön mali kontrol uygulamalarından da faydalanılarak mali disiplinin sağlanması
 • Hedef 7.11. Belediyenin orta ve uzun vadeli hedeflerinin planlanması
 • Hedef 7.12. Kalite yönetim sisteminin yönetilmesi, geliştirilmesi
 • Hedef 7.13. İdarenin geleceğe hazırlanması, iş ve proje geliştirme konularında çalışmalar yürütülmesi
 • Hedef 7.14. Her statüdeki personelin niteliklerine ait tüm bilgilerin yönetsel açıdan takip edilmesi ve raporlanması
 • Hedef 7.16. Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması
 • Hedef 7.18. Kamu kaynaklarının etkin, verimli, ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve ilgili mevzuat çerçevesinde etkin bir şekilde yönetilmesi

Kamu idaresi cevabında, “Raporun düzenlendiği tarihte 2019 Performans programı yürürlüğe girdiği için belirlenen bulgu 2020 Performans Programında göz önünde bulundurularak mevzuata uygun hale getirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak, söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.

Rapor Metni

Belediyenin 2018 yılı performans Programının incelenmesi sonucunda aşağıda belirtildiği üzere bazı hedeflerin çıktı/sonuç odaklı olmadığı görülmüştür.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde,

performans hedefi “Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Performans Programı Hazırlama Rehberine göre kamu idarelerinin performans hedefleri ya çıktılara ya da sonuçlara odaklı olmalıdır. Çıktı odaklı olmayı, idare tarafından üretilen mal ve hizmetler olarak; sonuç odaklı olmayı ise idare tarafından üretilen mal ve hizmetlerin bireyler ve toplum üzerindeki etkisi olarak tanımlayabiliriz.

Yapılan inceleme sonucunda 44 hedeften 17’sinin çıktı veya sonuç odaklı olmadıkları girdi/faaliyet odaklı oldukları görülmüştür. Diğer bir ifadeyle idare tarafından üretilen mal ve hizmetler olmadığı veya bunların bireyler ile toplum üzerindeki etkisini hedeflemediği tespit edilmiştir. Bu tür hedefler Bunlar;

 • Hedef 2.3. Dezavantajlı grupların sağlık sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi

 • Hedef 4.3. Hemşerilerin zor gününde hizmet vererek yanında bulunulması, mevcut mezarlıkların bakımının sağlanarak eksiklerinin giderilmesi

 • Hedef 4.4. Hemşehrilerimizin en özel günlerinde yanlarında olarak gerekli işlemlerin yürütülmesi

 • Hedef 5.3. Başiskele’nin doğal afet, yangın gibi risklere ilgili kuruluşlar ve gönüllü katılımcılarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak hazır olması

 • Hedef 7.2. Etkin başkanlık ajandası ve toplantı yönetimi sistemi kurulması suretiyle kurumsal yönetişimin aktif olarak kullanılması

 • Hedef 7.3. Yürütme ve karar organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının arttırılması suretiyle yerel halkın ve sivil toplum örgütlerinin beklentilerinin belediye meclisine ve encümene en hızlı ve etkin bir şekilde yansıtılması

 • Hedef 7.4. İdarenin tüm yazışma, evrak akışı ve depolama faaliyetlerinin kurumsal hafıza sistemini hayata geçirecek şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi

 • Hedef 7.5. Şikâyet ve bilgi edinme başvurularının cevaplanarak raporlanması

 • Hedef 7.6. Adli makamlar nezdinde kurumun hak ve çıkarlarının takip edilmesi ve

  idareye hukuki danışmanlık sağlanması

 • Hedef 7.9. Çalışanların hak edişlerinin hazırlanması

 • Hedef 7.10. Ön mali kontrol uygulamalarından da faydalanılarak mali disiplinin sağlanması

 • Hedef 7.11. Belediyenin orta ve uzun vadeli hedeflerinin planlanması

 • Hedef 7.12. Kalite yönetim sisteminin yönetilmesi, geliştirilmesi

 • Hedef 7.13. İdarenin geleceğe hazırlanması, iş ve proje geliştirme konularında çalışmalar yürütülmesi

 • Hedef 7.14. Her statüdeki personelin niteliklerine ait tüm bilgilerin yönetsel açıdan takip edilmesi ve raporlanması

 • Hedef 7.16. Kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması

 • Hedef 7.18. Kamu kaynaklarının etkin, verimli, ekonomik olarak kullanılmasının sağlanması, gayrimenkullerin, idare amaç ve hedeflerine uygun ve ilgili mevzuat çerçevesinde etkin bir şekilde yönetilmesi

Kamu idaresi cevabında; “Raporun düzenlendiği tarihte 2019 Performans programı yürürlüğe girdiği için belirlenen bulgu 2020 Performans Programında göz önünde bulundurularak mevzuata uygun hale getirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak, Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.