MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Yer Alan Bazı Göstergelerin Ölçülebilir Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Bazı performans göstergeleri somut kriterlere dayandırılmadığı için ölçülebilir değildir.
  • Bu durum, performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının ölçülmesini ve değerlendirilmesini engeller.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kanunun “Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme” başlıklı 9’ncu maddesi
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
  • Performans Programı Hazırlama Rehberi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Performans programında yer alan performans göstergelerinin somut kriterlere dayandırılması ve ölçülebilir hale getirilmesi gerekmektedir.
  • Kamu idareleri, performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek için ölçülebilir performans göstergeleri belirlemelidir.
  • Performans göstergelerinin ölçülebilir olması, performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının ya da ne kadar ulaşıldığının ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Rapor Metni

Performans proğramında yer alan bazı göstergelerin somut kriterlere dayandırılmadığı dolayısıyle ölçülebilir olmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kanunun “Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme” başlıklı 9’ncu maddesine göre kamu idareleri; stratejik planlarını, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla hazırlarlar. Kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberine göre performans göstergeleri, performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığını ölçebilmeli, aynı zamanda ulaşılabilir ve güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır. Performans göstergeleri önceden gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konmasında kullanılmaktadır. Bu nedenle bir performans göstergesinin, ölçülebilirliğinin sağlanması açısından miktar, zaman, kalite, veya maliyet cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir.

Aynı zamanda performans ölçüm sistemi, stratejik amaçlar ile bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak somut, ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi, hedeflerden ölçülebilir olmayanlar için ise bu hedeflere ne kadar ulaşılabildiğinin değerlendirmesine yardımcı olacak ölçütlerin( performans göstergelerinin) geliştirilmesi, yılsonunda bu ölçütlere dayalı olarak performans ölçüm ve değerlendirmesi yapılması üzerine kuruludur. Performans göstergeleri, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. Performans göstergeleri, performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek üzere belirlenmektedir. Aşağıda buna ilişkin örnek verilmiştir.

Adı

Karadeniz Ereğli Belediyesi / Plan Ve Proje Müdürlüğü

Amaç :2

Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda yaşanabilir, sağlıklı, güvenilir, emniyetli, sosyal ve kültürel mekanların ve sağlıklı yapılaşmanın oluşturulması ve oluşturulmuş yapıların gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılmasını sağlamak.

Hedef :2.8

Deniz turizmini canlandırmak ve var olan kent potansiyelini değerlendirmek üzere yat parkı projesi için gerekli olan

Bakanlık izinlerinin alınmasını sağlamak.

Performans Hedefi

Turizmi canlandırmak için var olan kent potansiyelini değerlendirmek maksatlı Balı Su Kemerleri ve Sur Duvarı restorasyon, restitüsyon ve rölöve projelerinin yapılmasının sağlanması

Açıklamalar: Sur duvarının 1.Etabı 2017 yılında yapılmıştır. 2.Etabı 2018 yılında yapılacaktır.

Performans Göstergeleri

(t-1)

(t)

(t+1)

1

Balı Su Kemerleri Restorasyon Projesi

1 adet

Açıklama

2

Sur Duvarı restorasyon, restitüsyon ve rölöve

projesinin 2. Etabının yapılması

1 adet

Açıklama

3

Kültür yolu projesini yapmak

1

Kamu idaresi cevabında; Bulgudaki tespit doğrultusunda performans hedeflerinin çıktı sonuç odaklı olması sağlanacaktır.

Sonuç olarak Performans proğramında yer alan bazı göstergelerin somut kriterlere dayandırılmadığı, dolayısıyle, ölçülebilir nitelikte olmadığı görülmektedir. Kamu idaresi, bulgu konusu hatanın giderileceğini belirtmektedir. Performans programında yer alan performans göstergelerinin ölçülebilir nitelikte olmaması, performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmeye imkan vermeyecektir.