MEHMET BALiOGLU

Performans Programında İdare Performans Tablosuna Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • İdarenin 2018 yılı Performans Programı, Performans Programı Hazırlama Rehberi’ne uygun olarak performans tablosunu içermiyor.
  • Bu durum, programın sunum kriterini sağlamamasını ve performans denetiminin Rehberdeki mevcudiyet, zamanlılık, sunum, ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlama kriterlerini sağlamamasını doğurdu.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
  • Performans Programı Hazırlama Rehberi
  • Performans Denetimi Rehberi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdare, yeni dönem performans programlarını mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlayacak ve sunum kriterlerini sağlayacaktır.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

İdarenin 2018 yılı Performans Programında, Performans Programı Hazırlama Rehberi’ne uygun olarak idare performans tablosuna yer verilmediği görülmüştür.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi, performans programlarının kapsam ve içeriğine ilişkin genel bir çerçeve sunmaktadır. Kamu idarelerinin performans programlarını hazırlarken bu Yönetmelik ve Rehberde ortaya konan genel yapı, süreç ve temel ilkelere riayet etmeleri gerekmektedir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’te kamu idarelerinin performans programlarını bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak harcama birimi ve idare düzeyinde hazırlayacakları belirtilmiştir.

Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde kamu idarelerinin Rehber’in (1) numaralı ekinde yer alan şekil ve açıklamalar çerçevesinde performans programlarını oluşturacakları Ek-1’de performans programının Performans Bilgileri bölümünde faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklardan oluşan idarenin toplam kaynak ihtiyacına ilişkin açıklamalara ve bu açıklamaların ardından Tablo 3 (İdare Performans Tablosu) ve Tablo 4’e yer verileceği belirtilmiştir.

Performans Denetimi Rehberine göre performans programlarının Rehber’de belirtilen mevcudiyet, zamanlılık, sunum, ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlama kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. Sunum kriterine göre performans programının şekil ve içeriğinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda yapılan incelemelerde; İdarenin 2018 yılı Performans Programında, idare performans tablosuna yer verilmediği dolayısıyla Programın sunum kriterini sağlamadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Yeni dönem hazırlanacak olan Performans Programlarında denetim raporu bulguları dikkate alınarak, “Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları hakkında Yönetmeliğe” ve Performans Programı hazırlama rehberi doğrultusunda; idare performans programına yer verilecek ve sunum kriterlerine uygun hazırlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; yeni dönem performans programlarının mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanacağı, belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.