MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Göstergenin Belirlenmemiş Olması

Rapor Özet

 

 

 

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 2018 Yılı Performans Programı incelendiğinde belirlenen bazı performans hedeflerine ilişkin belirlenen performans göstergeleri, performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek düzeyde değildir.
  • İdarenin Performans programında yer alan Performans Hedefleri Tablosunda bulunan bazı performans göstergelerine yer verilmemiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • Kamu İdarelerinin Performans Yönetim Sistemi Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresinin, performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek düzeyde performans göstergeleri belirlemesi gerekmektedir.
  • Kamu idaresinin, Performans Hedefleri Tablosunda bulunan performans göstergelerini tam olarak belirlemesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Performans göstergesi kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır. Dolayısıyla belirlenen göstergenin somut ve spesifik olması gerekir.

2018 Yılı Performans Programı incelendiğinde belirlenen bazı performans hedeflerine ilişkin belirlenen performans göstergeleri yukarıda açıklanan tanıma uygun olmadığı tespit edilmiştir. İdarenin Performans programında yer alan Performans Hedefleri Tablosunda bulunan bazı performans göstergelerine yer verilmemiştir. Bahsi geçen göstergelere aşağıdaki tabloda örnekler verilmiştir.

Tablo 2: Değeri Belirlenmeyen Performans Göstergeleri

Stratejik Hedef

Performans Hedefi

Performans Göstergesi

1.4 Vatandaşların Belediyeden genel memnuniyet oranı, 2019 yılına kadar en az % 2 oranında arttırılacaktır.

1.4.1: Vatandaşların Belediyeden genel memnuniyet

oranı, 2018 yılında en az % 2 oranında arttırılacaktır

1.4.1.1Vatandaşların Belediyeden genel memnuniyet oranı

5.1 Sancaktepe sınırları içerisinde plan, proje, ve bilgi sistemleri kullanılarak daha iyi bir Sancaktepe için hizmet edilecektir.

5.1.1 Sancaktepe sınırları içerisinde plan, proje ve bilgi sistemleri kullanılarak daha iyi bir Sancaktepe için hizmet edilecektir.

5.1.1.1 İmar uygulamasının

tamamlanma oranı

5.1.1.2 Haritaların güncellenme

oranı

5.1.1.3 Kent bilgi sisteminden

müdürlüklerin memnuniyet oranı

5.1.1.4 Numarataj ve

isimlendirme işlemlerinin tamamlanma oranı

6.3 İnsan kaynakları hizmetleri, her yıl en az % 5 oranında hızlandırılacaktır.

6.3.1: 2018 yılında İnsan kaynakları hizmetleri en az % 5

oranında hızlandırılacaktır.

6.3.1.1 İnsan Kaynakları

hizmetlerinin hızlandırılma oranı

19.3 Cadde ve parklardaki aydınlatma

sistemleri ile ilgili bakım ve onarım

19.3.1: Cadde ve parklardaki

aydınlatma sistemleri ile ilgili

19.3.1.1 Cadde ve parklardaki

aydınlatma sistemlerinin

faaliyetleri 2019 yılı sonuna kadar

sürdürülecektir.

bakım ve onarım faaliyetleri

2018 yılında sürdürülecektir

yapılması

21.1 Çevreye uyumlu, sosyo-kültürel ve ekonomik olarak yeterli ve sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak ve yaşam

kalitesini arttırmak amacıyla, imar planları ve uygulamaları

gerçekleştirilecektir.

21.1.1: Çevreye uyumlu, sosyo, kültürel ve ekonomik olarak yeterli ve sürdürülebilir kentsel gelişmeyi sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, imar planları ve uygulamaları

gerçekleştirilecektir

21.1.1.1 Plan, plan tadilatı, revizyonlar ve verilen ruhsat miktarı

26.3 Umuma açık resmi yerlerin (okullar, resmi daireler, camiler vb.) temizlik ve ilaçlama hizmetleri

gerçekleştirilecek, çevre kalitesinin korunmasına katkı sağlanacak, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilkyardım gibi konularda vatandaşlar

26.3.1: Umuma açık resmi yerlerin (okullar, resmi daireler, camiler vb.) temizlik ve

ilaçlama hizmetleri

gerçekleştirilecek, çevre

kalitesinin korunmasına katkı sağlanacak, koruyucu sağlık hizmetleri ile ilkyardım gibi konularda vatandaşlar

bilgilendirilecektir.

26.3.1.1 Kontrol edilip

dezenfeksiyonu gerçekleştirilen kurum ve umuma açık mekan sayısı

Değerlendirme: Performans göstergesi belirlenmiş olmasına rağmen gösterge niteliği taşıyacak

herhangi bir değer belirlenmemiştir. Bu durum yukarıda açıklanan tanıma uymamaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “2018 Yılı Performans Programının bazı performans hedeflerine ilişkin belirlenen performans göstergelerinin performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla gösterge belirlenmeye çalışılmıştır.

Söz konusu tespitler Belediye Meclisimizin 05.10.2017 tarih ve 2017/95 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren Belediyemiz 2018 Yılı Performans Proğramına ait olup, bundan sonra yapılacak olan 2020 Yılı Performans Proğramında makamınızca belirlenen hata, eksiklik ve önerileriniz dikkate alınacak, bu hususla ilgili Kanun, Yönetmelik, tebliğ ve Rehbere uyulacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulguda belirtilen görüşler doğrultusunda işlem tesis edileceği ifade edilmiş olduğundan bu konuda önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.