MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Faaliyet Maliyetleri Tablosuna Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Kamu idaresinin 2018 yılı Performans Programında faaliyet maliyetlerine ilişkin tablo bulunmuyor.
  • Performans Programı Hazırlama Rehberi, kamu idarelerinin faaliyet maliyetleri tablosu oluşturmasını zorunlu kılıyor.

Temel Bulgular

  • İdarenin performans programı, faaliyet maliyetleri tablosu içermediği için sunum kriterini sağlamıyor.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
  • Performans Programı Hazırlama Rehberi
  • Performans Denetimi Rehberi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresi, yeni dönemde hazırlayacağı performans programlarına faaliyet maliyetleri tablosunu eklemelidir.

Rapor Metni

İdarenin 2018 yılı Performans Programında Performans Programı Hazırlama Rehberi’ne uygun olarak faaliyet maliyetleri tablosuna yer verilmediği görülmüştür.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi, performans programlarının kapsam ve içeriğine ilişkin genel bir çerçeve sunmaktadır. Kamu idarelerinin performans programlarını hazırlarken bu Yönetmelik ve Rehberde ortaya konan genel yapı, süreç ve temel ilkelere riayet etmeleri gerekmektedir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’te kamu idarelerinin performans programlarını bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak harcama birimi ve idare düzeyinde hazırlayacakları belirtilmiştir.

Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde kamu idarelerinin Rehber’in (1) numaralı ekinde yer alan şekil ve açıklamalar çerçevesinde performans programlarını oluşturacakları ve Ek-1’de performans programının Performans Bilgileri bölümünde performans hedefleri, performans göstergeleri ve faaliyetlere yer verildikten sonra ilgili performans hedefi ile ilişkili faaliyet maliyetleri tablosu/ tablolarının (Tablo 2) yer alacağı belirtilmiştir.

Performans Denetimi Rehberine göre performans programlarının Rehber’de belirtilen mevcudiyet, zamanlılık, sunum, ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlama kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. Sunum kriterine göre performans programının şekil ve içeriğinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda yapılan incelemelerde İdarenin 2018 yılı Performans Programında faaliyet maliyetleri tablolarına yer verilmediği dolayısıyla Programın sunum kriterini sağlamadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Yeni dönem hazırlanacak olan Performans programlarında denetim raporu bulguları dikkate alınarak , “Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları hakkında Yönetmeliğe” ve Performans Programı hazırlama rehberi doğrultusunda; performans programı faaliyet maliyetleri tablosuna yer verilecek ve sunum kriterlerine uygun hazırlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; yeni dönem performans programlarının mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanacağı, belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.