MEHMET BALiOGLU

Performans Programında Bazı Performans Hedefleri İçin Gösterge ve Faaliyetlerin Belirlenmemesi ve Bazı Göstergelerin de Çıktı/Sonuç Odaklılık, İlgililik ve Ölçülebilirlik Kriterlerini Taşımaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 2018 Yılı Performans Programında performans hedeflerine ilişkin olarak belirlenmesi gereken performans göstergeleri ile faaliyetlerinin belirlenmediği.
  • Belirlenen bazı performans göstergelerinin ise taşıması gereken çıktı/sonuç odaklılık, ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlanma kriterlerine uygun olmadığı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Performans programının belirlenen hedeflerini iyi tanımlanmış, ölçülebilir, çıktı/sonuç odaklı olarak değerlendirilebilecek göstergeleri içermesi.
  • Hedeflere ulaşılmak üzere faaliyetle ve göstergeleri gerçekçi ve net biçimde ortaya koyması.

Rapor Metni

2018 Yılı Performans Programında performans hedeflerine ilişkin olarak belirlenmesi gereken performans göstergeleri ile faaliyetlerinin belirlenmediği ve belirlenen bazı performans göstergelerinin ise taşıması gereken çıktı/sonuç odaklılık, ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlanma kriterlerine uygun olmadığı tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme” başlıklı 9’uncu maddesinde “…

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.” hükmü bulunmaktadır.

Aktarılan mevzuat hükmü ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir.

Performans Hedefleri kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir. Performans göstergeleri ise kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.

Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade eder.

Bu kapsamda hedefler az sayıda, çıktı sonuç odaklı, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olmalıdır.

Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilmek için hedeflerle ilgili, ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte iyi tanımlanmış şekilde olmalıdır.

Üst yönetim ile harcama birimleri tarafından öncelikli stratejik amaç ve hedefler belirledikten sonra bu amaç ve hedeflere ulaşmak için izleyeceği yolu performans hedef ve göstergeleri ile bu kapsamda gerçekleştireceği faaliyetlerle belirlemektedir.

Belediye tarafından 2018 Yılı için hazırlanan Performans programı incelendiğinde Stratejik Plan ile aynı olarak belirlenmiş performans hedeflerinden bazıları için performans göstergesi ve faaliyet belirlenmediği tespit edilmiştir. İdarenin orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmek için yıllık olarak izleyeceği politikayı gösteren performans programındaki bu durum ilgili yıl içinde o hedef için hiçbir faaliyet öngörülmediği gibi o hedefin ölçülebilir de olmadığını göstermektedir. Yıllık dilimlerde bu hedefler için faaliyette bulunulmaması ve bunun ölçümünün değerlendirmeye alınmaması Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun belirlediği amaçlarına ulaşmasında da engel teşkil etmektedir.

Performans hedefinin ölçümünü sağlayacak olan bazı performans göstergelerinin de iyi tanımlanmamış, hedefle ilgisiz ve ölçülemez olduğu görülmüştür. Amaçlara ulaşma yolundaki yıllık hedeflerin gerçekleşme miktarının doğru tespit edilememesi hem yıllık programın güvenilirliğini ortadan kaldırmakta hem de gelecek yıllardaki planlamayı etkilemektedir.

Açıklanan nedenlerle Performans Programının belirlenen hedeflerini iyi tanımlanmış, ölçülebilir, çıktı/sonuç odaklı olarak değerlendirilebilecek göstergeleri içermesi ayrıca hedeflere ulaşılmak üzere faaliyetle ve göstergeleri gerçekçi ve net biçimde ortaya koyması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda tavsiye edilen hususlara riayet edilmek suretiyle işlem tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olsa da 2018 yılı performans programı performans hedeflerine ilişkin olarak belirlenmesi gereken performans göstergeleri ile faaliyetleri belirlenmemiş ve belirlenen bazı performans göstergelerinin ise taşıması gereken çıktı/sonuç odaklılık, ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlanma kriterlerini taşımayacak şekilde yer almıştır. Konu izleyen denetimlerde takip edilecektir.