MEHMET BALiOGLU

Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde Belirtilen Faaliyet Maliyetleri Tablosunun Performans Programında Yer Almaması

Rapor Özet

  • Performans programı hazırlık çalışmalarında sorumlu birimler tarafından ayrı ayrı doldurulacak Faaliyet Maliyetleri Tablosu, mali hizmetler birimlerince konsolide edilerek tek bir tablo haline getirilecektir.
  • 2018 yılı Performans Programı’na faaliyet maliyetleri tablosu eklenmemiştir.
  • 2018 yılı Performans Programı takibi için her bir birime Hedef Kartı basımı yapılarak dağıtılmıştır.
  • 2020 – 2024 Stratejik Plan çalışmalarında Faaliyet Maliyetleri Tablosu’na rehberde olduğu şekli ile yer verilecektir.
  • Kamu idaresi cevabında, bulguda belirtilen görüşler doğrultusunda gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir.
  • Kamu idaresi cevabında, bulguda belirtilen görüşler doğrultusunda gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir.
  • Buna rağmen, aynı faaliyetler için harcama birimleri tarafından oluşturulan faaliyet maliyetleri tablosu, mali hizmetler birimi tarafından konsolide edilerek performans programına eklenmesi önerilir. Buna ilişkin olarak ilgili birim tarafından gerekli çalışmanın yapılması önerilir.

Rapor Metni

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinin ekli Tablo 2’nin altında yer alan Açıklama -2 başlıklı bölümünde;

“Faaliyet maliyetleri tablosu performans programı hazırlık çalışmalarında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından belirlenen her bir faaliyet için sorumlu birimler tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır. Aynı faaliyetten sorumlu birden fazla harcama birimi olması halinde her harcama birimince bu tablo ayrı ayrı doldurulacak olup mali hizmetler birimlerince bu tablolar konsolide edilerek tek bir tablo haline getirilecektir.

…”

denilmektedir.

Rehberde yer verilen ifadeden anlaşılacağı üzere aynı faaliyetler için harcama birimleri tarafından oluşturulan faaliyet maliyetleri tablosu, mali hizmetler birimi tarafından konsolide edilerek performans programına eklenmesi gerekirken 2018 yılı Performans Programı’na faaliyet maliyetleri tablosu eklenmemiştir.

Kamu idaresi cevabında; ‘’Osmangazi Belediyesi 2018 yılı Performans Programı hazırlığında birimlere gönderilen Birim Hedef Kartlarında, Faaliyet Maliyetleri Tablosu yer almakta ve Meclis’te onaylanan Performans Programı takibi için her bir birime Hedef Kartı basımı yapılarak dağıtılmıştır.

Yeni hazırlanacak olan 2020 – 2024 Stratejik Plan çalışmalarında Faaliyet Maliyetleri Tablosu’na rehberde olduğu şekli ile yer verilecektir.’’ denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında, bulguda belirtilen görüşler doğrultusunda gerekli hassasiyetin gösterileceği ifade edilmiştir. Bunula birlikte ynı faaliyetler için harcama

birimleri tarafından oluşturulan faaliyet maliyetleri tablosu, mali hizmetler birimi tarafından konsolide edilerek performans programına eklenmesi önerilir.