MEHMET BALiOGLU

Performans Hedeflerinin İlgili Mevzuata Uygun Olmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • İdare Performans Programı’nda yer alan performans hedeflerinin, ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı ve Rehber’de belirtilen ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlama kriterlerini sağlamadığı tespit edilmiştir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
  • Performans Programı Hazırlama Rehberi
  • Performans Denetim Rehberi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Kamu idarelerinin, performans hedeflerini Rehber’de belirtilen ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlama kriterlerine uygun olarak hazırlaması gerekmektedir.
  • Kamu idarelerinin, performans hedeflerinin stratejik planlarındaki hedeflerle ilgili olması, performans göstergeleriyle ölçülebilir olması ve sade, net ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.
  • Kamu idarelerinin, eksikliklerin Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda giderileceği ve yeni dönem performans programlarının rehberde belirtilen ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlama kriterlerine uygun hazırlanacağı ifade edildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Rapor Metni

İdare Performans Programında; performans hedeflerinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı dolayısıyla ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlama kriterlerini karşılamadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme” başlıklı 9’uncu maddesinde;

“…

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar…” denilmektedir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde;

“…

ğ) Performans hedefi: İdarelerin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi amaçladıkları performans seviyelerini gösteren çıktı-sonuç odaklı hedefleri,

h) Performans programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin bilgileri içeren programı,

ı) Performans programı hazırlama rehberi: Kamu idarelerinin bu Yönetmelikle belirlenen esas ve usullere uygun olarak, performans programlarını hazırlamalarına ilişkin standartları, hesaplama yöntemlerini, kullanılacak cetvel ve tablo örnekleri ile diğer bilgileri içerecek şekilde Bakanlık tarafından hazırlanan rehberi….” denilmektedir.

“Performans Programlarının Hazırlanması” başlıklı 4’üncü maddesinde;

“Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak harcama birimi ve idare düzeyinde hazırlanır.”

“İdare Performans Raporu” başlıklı 6’ncı maddesinde;

“İdare performans programı, idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet-projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde, birim performans programları esas alınmak suretiyle mali hizmetler biriminin koordinasyonunda üst yönetici tarafından hazırlanır.” denilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla verilen yetkiye dayanılarak performans programlarının hazırlanması aşamasında kamu idarelerine yardımcı olması amacıyla Performans Programı Hazırlama Rehberi hazırlanmıştır. Kılavuz’da;

“Performans programlarında, stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir.” denilmektedir.

Mezkur Rehbere göre performans hedefleri; kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefler olarak tanımlanmış, bu kapsamda performans hedeflerinin belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olması, performans programı hazırlama sürecinin başlangıç aşamasında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından idare düzeyinde belirlenmesi, idarenin yürüttüğü faaliyetlerle gerçekleştirilebilir olmaları, kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmesi, belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olması, çıktı-sonuç odaklı olmaları ve az sayıda belirlenmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Performans Denetim Rehberine göre; idarelerin belirledikleri performans hedeflerinin stratejik planlarındaki hedeflerle ilgili olması, performans göstergeleriyle ölçülebilir olması ve sade, net ve anlaşılabilir olması yani idarelerin neyi başarmak istedikleri açıkça tanımlanabilir olması gerekmektedir.

Bu doğrultuda yapılan incelemelerde; İdare Performans Programında yer alan ve aşağıdaki tabloda bazı örnekleri verilen performans hedeflerinin, Rehbere uygun olarak hazırlanmadığı ve Rehber’de belirtilen ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlama kriterlerini sağlamadığı tespit edilmiştir.

Tablo 14: Mevzuata Uygun Hazırlanmayan Performans Hedefleri Örnekleri

Stratejik Amaç

Faaliyetler

Hedef

Modern, sağlıklı, güvenli ve

sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması

1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Revizyon İmar Planı,

İlave İmar Planları ve değişiklikleri yapılacak/ yaptırılacaktır.

Uygulama

Alanı

Yapılan imar planlarına uygun şekilde imar uygulamaları

yapılacak/ yaptırılacaktır.

İmar Planına

Uyum

Mikro Bölgeleme Etüt çalışmaları, Jeolojik – Jeoteknik –

Jeofizik Etüt Çalışmaları yapılacak/yaptırılacaktır.

Uygulama

Alanı

Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yüksek

kalitede gerçekleştirilmesi

Belediyemize ait hizmet binalarının bakım, onarım ve ihtiyaç halinde yenilemesi gerçekleştirilecektir.

Programa Uyum

Modern, sağlıklı, güvenli ve

sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması

Sinyalize kavşak ve butonlu yaya geçiş ünitelerinde yenileme,

bakım ve ihtiyaç halinde yeni tesis yapılacaktır.

Adet / Yıl

Trafik akışının düzenlenmesi, açık otoparklar ve

bilgilendirmeye yönelik yatay ve düşey işaretlemelerin yapım, tamir – bakım ve onarımları yapılacaktır.

Adet / Yıl

Kentsel ihtiyaçlar çerçevesindeki alt yapı

ve üst yapı yatırımlarının yüksek kalitede gerçekleştirilmesi

Belediyemiz hizmet alanlarındaki, mevcut altyapı (su- kanalizasyon-yağmursuyu) hatları fiziki olarak

iyileştirilecektir.

Programa Uyum

Mevcut altyapı tesislerinin (Şebeke hatları, içme suyu depo ve terfi merkezleri) bakım ve onarımı ile yeni teknolojiler

kullanılarak rehabilitasyonu sağlanacaktır.

Programa Uyum

Kamu idaresi cevabında; “2018 yılı Performans Programında, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler ve bunların yıllara göre kaynak ihtiyacı ve birim müdürlük bütçe bilgilerine yer verilmiş olup; deneti m raporunda belirtilen bulgular dikkate alınarak ve “Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları hakkında Yönetmeliğe” uygun olarak eksiklikler giderilecek yeni dönem performans programları rehberde belirtilen ilgililik, ölçüle bilirlik ve iyi tanımlama kriterlerine dikkat edilerek hazırlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; performans programındaki eksikliklerin Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda giderileceği ve yeni dönem performans programlarının rehberde belirtilen ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlama kriterlerine uygun hazırlanacağı ifade edildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.