MEHMET BALiOGLU

Performans Hedeflerine Ulaşılamama Nedenlerinin Açıklanmaması

Rapor Özet

  • Konak Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu’nda belirtilen bazı performans hedeflerine ulaşılamamıştır.
  • Ulaşılamayan hedeflerin nedenleri hakkında Faaliyet Raporunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereği, faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması ve faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekmektedir.
  • Konak Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu’nda belirtilen ve aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterilen performans hedeflerinin gerçekleşmeleri yönünde meydana gelen sapmaların nedenleri hakkında Faaliyet Raporunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

  • Kamu idaresi cevabında; bulguda yer alan performans göstergelerine ilişkin hedef ve gerçekleşmeler incelendiğinde, ayrıntısı tabloda görüldüğü üzere % 6,67 ile % 1 arasında sapmaların meydana geldiği ve bu yönüyle meydana gelen sapmaların faaliyet ve görevlerin yerine getirilmesi açısından kabul edilebilir seviyelerde olduğu ifade edilmiştir.
  • Sonuç olarak bulguda da belirtildiği üzere, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in 18 inci maddesi c/2 bendine göre; faaliyet raporlarında, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmesi gerekmektedir. Yönetmelik’in söz konusu maddesinde; gerçekleşen sapmanın sebeplerinin açıklanması için herhangi bir oran veya kısıt öngörülmemiştir. Bu itibarla, performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumunda % 1 oranında sapma olsa dahi, söz konusu sapmanın nedenlerinin açıklanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Rapor Metni

Konak Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nda belirtilen bazı performans hedeflerine ulaşılamamasına rağmen söz konusu hedeflere ulaşılamama nedenlerinin açıklanmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Faaliyet Raporları” başlıklı 41 inci maddesinin 5 inci fıkrasında;

“İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.”

denilmektedir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in 18 inci maddesi c/2 bendinde ise; faaliyet raporlarında , “performans bilgileri” başlığı altında idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereği, faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekmektedir. Ancak Konak Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu’nda belirtilen ve aşağıdaki tabloda ayrıntısı gösterilen performans hedeflerinin gerçekleşmeleri yönünde meydana gelen sapmaların nedenleri hakkında Faaliyet Raporunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

Tablo 4: Sapma Nedenleri Açıklanmayan Hedefler

Performans Hedefi

Performans

Göstergeleri

2018 Yılı Hedefi

2018 Yılı Gerçekleşmesi

1.1.4.1. Tarihi Dokunun Ve Kültür Varlıklarının Korunarak Geleceğe

Taşınmasına Yönelik

Çalışmalar Yapmak

İkiz Evler ( Halil Rıfat) Restorasyonu Tamamlanma Oranı (%)

80

75

2.1.2.1. Kent Kültürünü Ve Bilincini Geliştirmek Ve Kurum İmajını

Güçlendirmek İçin Hedef Kitle İle Sürekli İletişim Halinde Olarak Basın

Yayın Ve Halkla İlişkiler Alanında Çalışmalar

Yapmak

Tanıtım Filmi Sayısı

30

28

2.1.6.1 Sporun Sadece

Birey Ve Bedensel Sağlık

Açılacak Kurs Sayısı

50

48

İle İlgili Bir Eylemlilik Değil Kültürel, Toplumsal, Ekonomik, Kentleşme, Çevre

Koruma Süreçlerine Olan Katkısının da Ön Plana

Çıkarıldığı Kent Ve Spor İlişkisini Kurarak; Spor Faaliyetlerini Konak

Halkının Tüm Kesimleri

İçin Erişilebilir Hale Getirmek

Faaliyet Gösterilecek Spor Alanı Sayısı

16

15

Spor Malzemesi

Verilecek Öğrenci Veya Sporcu Sayısı

6.000

5.600

Destek Verilecek Kulüp Sayısı

25

24

3.1.1.1. Çağdaş Kentsel Tasarım Anlayışı İle Yeni Yeşil Alanlar

oluşturulması, Yeşil Alanların Sürdürülebilir Kılınması Ve Revize

Edilmesi

Revize Edilecek Park Alanı (M2)

7.500

7.278

4.1.3.1. Belediye

Hizmetlerinin Devamlılığı İçin Personel Memnuniyetini

Sağlamak Ve Kaliteli

Hizmet Vermek

Hizmet Alımı Yapılacak Personel Sayısı

340

334

4.1.6.1. Lojistik Destek Hizmet Anlayışıyla Belediyemizin

Faaliyetleri İle İlgili Tüm

Müdürlüklere Kaliteli Hizmet Sağlamak

Kiralanacak Araç Sayısı

52

51

4.1.8.1. Kamu

Kaynaklarını Verimli Etkili Ve Ekonomik Bir Şekilde Kullanarak Harcama Yapmak Ve

Hizmetlerde Teknolojiyi Etkin Bir Biçimde Kullanarak Halkımıza En

İyi Hizmeti Vermek

Gelirin Gideri Karşılama Oranı (%)

100

99

4.1.9.1. İşyerlerinin Ruhsatlandırılması İle

İlgili İç Koordinasyonun Sürekliliği Sağlanıp Başvurularının Etkin Bir

Şekilde Takibini Yapmak

Ruhsatlandırılacak İşyeri Sayısı

1.800

1.717

4.1.10.1. İlçe

Sınırlarımızda Yaşayan Halkımızın En İleri

Seviyede Düzen Ve

Huzurunu Sağlamak

Denetlenen İşyeri Sayısı

20.000

18.806

Denetlenecek Pazarcı Esnafı Sayısı

2.200

2.100

Kamu idaresi cevabında; Bulguda yer alan performans göstergelerine ilişkin hedef ve gerçekleşmeler incelendiğinde, ayrıntısı tabloda görüldüğü üzere % 6,67 ile % 1 arasında

sapmaların meydana geldiği ve bu yönüyle meydana gelen sapmaların faaliyet ve görevlerin yerine getirilmesi açısından kabul edilebilir seviyelerde olduğu ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Bulguda da belirtildiği üzere, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’in 18 inci maddesi c/2 bendine göre; faaliyet raporlarında, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmesi gerekmektedir. Yönetmelik’in söz konusu maddesinde; gerçekleşen sapmanın sebeplerinin açıklanması için herhangi bir oran veya kısıt öngörülmemiştir. Bu itibarla, performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumunda % 1 oranında sapma olsa dahi, söz konusu sapmanın nedenlerinin açıklanmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.