MEHMET BALiOGLU

Performans Hedeflerinden Bir Kısmının Çıktı-Sonuç Odaklı Olmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Belediyenin yıllık performans programında yer alan bazı performans hedeflerinin çıktı sonuç ilişkisi taşımadığı görülmektedir.
  • Performans hedefleri ile performans göstergelerinden bazılarının uyumlu olmadığı anlaşılmaktadır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’in 4’ncü maddesi
  • Performans Programı Hazırlama Rehberi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Belediyenin yıllık performans programında bulunan hatalar giderilmelidir.
  • Kamu idaresi, bulgu konusu hatanın giderileceğini belirtmiştir.
  • Performans hedefleri ile performans göstergelerinin uyumlu olması sağlanmalıdır.

Rapor Metni

Yıllık performans programında yer alan bazı performans hedeflerinin çıktı sonuç ilişkisi taşımadığı görülmektedir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’in 4’ncü maddesine,

Performans programlarının bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanacağı belirtilerek, çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde her yıl hazırlanacağı ifade edilmiştir.

Yine, Performans Programı Hazırlama Rehberinde de performans hedeflerinin, çıktı-

sonuç odaklı olması gerektiği ifade edilmiştir.

Performans Programı Hazırlama Rehberi‟nde çıktı; idare tarafından üretilen nihai ürün veya hizmetler,sonuç; idarenin sunduğu ürün ve hizmetlerin, bireyler ve toplum üzerinde meydana getirdiği etkiler olarak tanımlanmıştır.

Aşağıdaki tabloda örnek olarak gösterilen bazı performans hedeflerinin bu kriterlere uymadığı anlaşılmaktadır.

İdare Adı

Kdz.Ereğli Belediyesi /Park Ve Bahçeler Müdürlüğü

Amaç 5 :

Kentimizi dünya standartalarında temizlik anlayışı kabul görmüş, kişi başı düşen yelik alan, park ve oyun alanlarının arttırılmış çevre bilinci, geri dönüşüm ve teknolojik dengenin korunduğu temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir

çevreye kavuşturmak.

Hedef 5.2 :

Mevcut rekreasyon alanlarının rehabilitasyonu.

Performans Hedefi

İlçemiz Yeşil Alanların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek

Açıklamalar

Performans Göstergeleri

(t-1)

(t)

(t+1)

1

Çocuk Parkları için Kalebodur

Yapıştırıcısı Alımı

15.000 Kg

Açıklama

2 Çocuk Parkları için Kauçuk Kaplama 2.500 m2 Malzeme Alımı

Açıklama Açıklama Açıklama

Açıklama

6

Hazır Rulo Çim

3.000 m2

3

Beton Bordür, Briket Alımı

3.000 Adet

4

Kırma Taş (1-3), Çelik Hasır Alımı

100 Ton

5

Yenilenen ve Bakımı Yapılan Park Sayısı

20 Adet

Kamu idaresi cevabında; Bulgudaki tespit doğrultusunda performans hedeflerinin çıktı sonuç odaklı olması sağlanacaktır

Sonuç olarak Belediyenin yıllık performans proğramında yer alan bazı performans hedeflerinin çıktı sonuç ilişkisi taşımadığı görülmektedir. Kamu idaresi, bulgu konusu hatanın giderileceğini belirtmiştir. Performans hedefleri ile performans göstergelerinden bazılarının uyumlu olmadığı anlaşılmaktadır. Oysa, sonuçların ve göstergelerin belirlenen hedeflere uygun olması gerekmektedir.