MEHMET BALiOGLU

Performans Hedefi Tablosunun Rehbere Uygun Olarak Hazırlanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • İdarenin 2018 yılı Performans Programında performans hedefleri tablolarına yer verilmediği tespit edilmiştir.
  • Performans Denetimi Rehberine göre performans programlarının Rehber’de belirtilen mevcudiyet, zamanlılık, sunum, ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlama kriterlerini sağlamaları gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
  • Performans Programı Hazırlama Rehberi
  • Performans Denetimi Rehberi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin performans programını mevzuata uygun hazırlayarak; paydaşların ve rapor yararlanıcılarının doğru ve güvenilir bir şekilde bilgilendirilmesini sağlaması gerekmektedir.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

İdarenin 2018 yılı Performans Programında performans hedefi tablolarının Performans Programı Hazırlama Rehberi’ne uygun olarak hazırlanmadığı görülmüştür.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberi, performans programlarının kapsam ve içeriğine ilişkin genel bir çerçeve sunmaktadır. Kamu idarelerinin performans programlarını hazırlarken bu Yönetmelik ve Rehberde ortaya konan genel yapı, süreç ve temel ilkelere riayet etmeleri gerekmektedir.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik’te kamu idarelerinin performans programlarını bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak harcama birimi ve idare düzeyinde hazırlayacakları belirtilmiştir.

Performans Programı Hazırlama Rehberi’nde kamu idarelerinin Rehber’in (1) numaralı ekinde yer alan şekil ve açıklamalar çerçevesinde performans programlarını oluşturacakları ve Ek-1’de performans programının Performans Bilgileri bölümünde her bir performans hedefi için hazırlanmış olan Performans Hedefi Tablosuna (Tablo 1’e) yer verileceği belirtilmiştir. Rehber’e göre Performans hedefi tablosu, her bir performans hedefi için ayrı ayrı doldurulacak, tabloda performans hedeflerine, performans göstergelerine, faaliyetlere ve bu faaliyetlerin hangi kaynaklardan ve hangi miktarlarda karşılanmasının planlandığına ilişkin bilgilere, açıklamalar kısmında söz konusu hedeflerin belirlenme amaçlarına ve performans hedefinin gerekçelerine yer verilecek ve bir önceki yıl gerçekleşme verileri (t-1), içinde bulunulan yıla ilişkin tahmin verileri (t) ve program dönemine ilişkin tahmin verileri (t+1) sütunlarında gösterilecektir.

Performans Denetimi Rehberine göre performans programlarının Rehber’de belirtilen mevcudiyet, zamanlılık, sunum, ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlama kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. Sunum kriterine göre performans programının şekil ve içeriğinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda yapılan incelemelerde; İdarenin 2018 yılı Performans Programında performans hedefleri tablolarına yer verilmediği dolayısıyla Programın sunum kriterini sağlamadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “2018 performans Programı Hedef Tabloları program dönemine ilişkin tahmin verileri (t+1) sütununda gösterilmiş olup, yeni dönem Performans programlarında denetim raporu bulguları dikkate alınarak “Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları hakkında Yönetmeliğe” ve Performans Programı hazırlama rehberi doğrultusunda program sunum kriterlerine uygun hazırlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; 2018 performans Programı hedef tablolarında program dönemine ilişkin tahmin verilerinin (t+1) sütununda gösterildiği, yeni performans programlarının denetim raporunda belirtilen bulguların dikkate alınarak ve mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanacağı ifade edilmektedir.

Bulguda da değinildiği üzere, İdarelerin performans programlarında performans hedefi tablosuna yer vermeleri zorunludur. Söz konusu tablonun, her bir performans hedefi için ayrı ayrı doldurulması, tabloda performans hedeflerine, performans göstergelerine, faaliyetlere ve bu faaliyetlerin hangi kaynaklardan ve hangi miktarlarda karşılanmasının planlandığına ilişkin bilgilere, açıklamalar kısmında ise söz konusu hedeflerin belirlenme amaçlarına ve performans hedefinin gerekçelerine yer verilmesi ve bir önceki yıl gerçekleşme verileri (t-1), içinde bulunulan yıla ilişkin tahmin verileri (t) ve program dönemine ilişkin tahmin verileri (t+1) sütunlarında gösterilmesi gerekmektedir.

İdare cevabında belirtilen “2018 performans Programı Hedef Tabloları program dönemine ilişkin tahmin verileri (t+1) sütununda gösterilmiştir” görüşüne katılmak mümkün değildir. Zira söz konusu tabloda uygulama dönemine (t) ilişkin herhangi bir veri girişi yapılmamış, bir sonraki döneme (t+1) ilişkin veriler kısmına ise sadece faaliyetler için ihtiyaç duyulan kaynak tutarları yazılmıştır. Bununla birlikte İdarenin mevcut uygulaması, performans programının hazırlanma amacına da hizmet etmemektedir. Çünkü söz konusu durum ile İdare Performans Programının ve bağlı olarak Faaliyet Raporunun başarısının rasyonel bir şekilde ölçülmesi ve karşılaştırılması mümkün olmamaktadır.

Sonuç itibariyle İdarenin performans programını mevzuata uygun hazırlayarak; paydaşların ve rapor yararlanıcılarının doğru ve güvenilir bir şekilde bilgilendirilmesini sağlaması gerekmektedir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.