MEHMET BALiOGLU

Performans Hedefi Tablosunun Altında Açıklamalar Kısmının Yer Almaması

Rapor Özet

  • Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen görüşler doğrultusunda işlem tesis edileceği ifade edilmiştir.
  • Bu konuda önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Öneriler

  • Tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

Performans Programı Hazırlama Rehberi

Ana konu ve temel bulgular

  • İdarenin 2018 yılı Performans Programı incelenmesi sonucunda Tablo 1 Performans Hedefleri Tablosunun bulunduğu ancak tabloda yer alan açıklamalar bölümünün rehberde belirtildiği şekilde doldurulmadığı tespit edilmiştir.
  • Kamu idaresi cevabında; açıklama kısmı detay verme ihtiyacı hasıl olduğunda ya da gerektiğinde doldurulacağı düşüncesiyle bazı açıklama alanları boş bırakılmıştır denilmiştir.

Rapor Metni

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberine ekli Tablo 1’in altında yer alan Açıklama-1 başlıklı bölümünde;

“Performans hedefi tablosu her bir performans hedefi için ayrı ayrı doldurulur. Amaç ve hedef bölümlerinde performans hedefinin ilgili olduğu stratejik amaç ve hedefe yer verilir.

Performans hedefi bölümünde ilgili performans hedefine yer verilecektir. Açıklamalar kısmında söz konusu hedeflerin belirlenme amaçlarına ve performans hedefinin gerekçelerine kısaca değinilecektir. Daha kapsamlı açıklamalara ise performans programının metin kısmında yer verilecektir.

…” denilmektedir.

İdarenin 2018 yılı Performans Programı incelenmesi sonucunda Tablo 1 Performans Hedefleri Tablosunun bulunduğu ancak tabloda yer alan açıklamalar bölümünün rehberde belirtildiği şekilde doldurulmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “2018 yılı Performans Programı incelenmesi sonucunda Tablo 1 Performans Hedefleri Tablosunun bulunduğu ancak tabloda yer alan açıklamalar bölümünün rehberde belirtildiği şekilde doldurulmadığı bildirilmiştir. Açıklama kısmı detay verme ihtiyacı hasıl olduğunda yada gerektiğinde doldurulacağı düşüncesiyle bazı açıklama alanları boş bırakılmıştır.

Söz konusu tespitler Belediye Meclisimizin 05.10.2017 tarih ve 2017/95 sayılı kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren Belediyemiz 2018 Yılı Performans Proğramına ait olup, bundan sonra yapılacak olan 2020 Yılı Performans Proğramında makamınızca belirlenen hata, eksiklik

ve önerileriniz dikkate alınacak, bu hususla ilgili Kanun, Yönetmelik, tebliğ ve Rehbere uyulacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulguda belirtilen görüşler doğrultusunda işlem tesis edileceği ifade edilmiş olduğundan bu konuda önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.