MEHMET BALiOGLU

Performans Hedef ve Göstergelerinde Meydana Gelen Sapmaların Nedenlerine Faaliyet Raporunda Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

Serdivan Belediyesi 2018 yılı Faaliyet Raporunda, performans hedef ve göstergelerinde meydana gelen sapmalara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamasıdır.

Temel Bulgular

  • Performans Programındaki hedef ve göstergelerden İdare Faaliyet Raporunda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sapmaların nedenlerine yer verilmemiştir.
  • 57 adet göstergeye ilişkin gerçekleşmelerde sapmalar olduğu ancak bunlara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi
  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Faaliyet Raporunda, performans hedef ve göstergelerinde meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmesine dikkat edilecek ve gerçekleşmeme nedenlerinin yer almaları sağlanacaktır.

Rapor Metni

Performans Programındaki hedef ve göstergelerden İdare Faaliyet Raporunda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin sapmaların nedenlerine yer verilmemiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinde;

“İdare faaliyet raporu, ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinde ise; performans bilgileri başlığı altında, idarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verileceği ifade edilmiştir.

Serdivan Belediyesi 2018 yılı Faaliyet Raporu incelendiğinde, 57 adet göstergeye ilişkin gerçekleşmelerde sapmalar olduğu ancak bunlara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Faaliyet Raporunda, performans hedef ve göstergelerinde meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmesine dikkat edilecek ve gerçekleşmeme nedenlerinin yer almaları sağlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.