MEHMET BALiOGLU

Parasal Limit Dâhilinde Yapılan Mal Alımlarında Bütçeye Konulan Ödeneğin %10’unun Kamu İhale Kurulunun Uygun Görüşü Alınmadan Aşılması

Rapor Özet

Ana konu

  • Kamu idaresi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre belirlenen %10’luk üst limitin mal alımlarında Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aşıldığı

Temel bulgular

  • 2018 mali yılı bütçesine 52.632.024,13 TL tutarında mal alımı için ödenek konulmuştur.
  • Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımları hariç olmak üzere 24.338.576,55 TL tutarındaki mal alımı 4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesindeki parasal limit dâhilinde yapılmış olup, bu tutar mal alımları için bütçeye konulan ödeneğin yüzde 46,24’üne denk gelmektedir.
  • Kamu idaresi tarafından 2018 mali yılında 22/d kapsamında yapılan harcama tutarının 24.338.576,55 TL olduğu göz önüne alındığında ilgili %10 sınırının fazlasıyla aşıldığı görülmektedir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Kamu idarelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre belirlenen %10’luk üst limiti aşmamaları ve bu konuda Kamu İhale Kurulunun uygun görüşünü almaları gerekmektedir.
  • Kamu idarelerinin, mal alımları için bütçeye konulan ödeneği diğer kalemlerden ayrı ayrı hesaplamaları ve 22/d kapsamındaki alımlar için belirlenen %10 sınırını aşmamaları gerekmektedir.

Rapor Metni

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde, “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz” düzenlemesine yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili bölümünde bu hususla ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir:

“Buna göre, 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin (ı) bendine göre Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşlar, gerek 21 inci maddesinin (f) bendi, gerekse temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar hariç 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında yapacakları harcamalarda, bütçelerine bu amaçla konulan ödeneklerin % 10 unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadan aşamayacaklardır.

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ve 22 nci maddesinin (d) bendine göre ihtiyaçların temininde kurum ve kuruluşlar, yıllık bütçelerinde belirlenen toplam ödenek miktarını dikkate alacaklardır. Kurum ve kuruluşlar, mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı % 10 oranını hesaplayacaklardır. Burada önemli olan husus, ilgili veya bağlı birimlerin değil kurum veya kuruluşun toplam ödeneklerinin % 10’unun aşılıp aşılmamasıdır.”

Tebliğ’de yapılan açıklamalar çerçevesinde mal alımı, hizmet alımı veya yapım işleri için bütçelerine konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her biri için ayrı ayrı %10 oranının hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamaya temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılan konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar dâhil olmayıp temsil ağırlama faaliyetleri kapsamındaki parasal limite tabi olan diğer alımlar dâhil edilecektir.

2018 mali yılı bütçesine 52.632.024,13 TL tutarında mal alımı için ödenek konulmuştur. Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımları hariç olmak üzere 24.338.576,55 TL tutarındaki mal alımı 4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesindeki parasal limit dâhilinde yapılmış olup, bu tutar mal alımları için bütçeye konulan ödeneğin yüzde 46,24’üne denk gelmektedir. Kurum tarafından Kanun’da öngörülen %10’luk üst limit mal alımlarında Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aşılmıştır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu da parasal limit dahilinde yapılan mal alımlarında bütçeye konulan ödeneğin %10’unun aşıldığı ve bu bağlamda 2018 mali yılı bütçesine 52.632.032,13 TL tutarında mal alımı için ödenek konulduğu; 4734 sayılı Kanun’un 22/d maddesindeki parasal limit kapsamında 24.338.576,55 TL tutarında mal alımı yapılarak

%10’luk limitin aşıldığı belirtilmiştir. 2018 Mali yılı bütçesine mal, hizmet ve yapım işleri için 437.306.175,22 TL ödenek konulmuş, 4734 sayılı Kanun’un 22/d ve 21/f sayılı maddelerindeki parasal limit kapsamında mal, hizmet ve yapım işleri için toplamda 40.984.176,17 TL harcama yapılmıştır. Bu kapsamda, 4734 Sayılı Kanun’un 22/d ve 21/f maddelerindeki parasal limit kapsamında gerçekleşen mal, hizmet ve yapım işleri için toplamda %10’luk limit değer aşılmamıştır. Ancak bulguda belirtilen hususlara dikkat edilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; 2018 mali yılı bütçesine mal, hizmet ve yapım işleri için 437.306.175,22 TL ödenek konulduğu, 4734 sayılı Kanun’un 22/d ve 21/f sayılı maddelerindeki parasal limit kapsamında mal, hizmet ve yapım işleri için toplamda 40.984.176,17 TL harcama yapıldığı, bu yüzden de ilgili %10 luk limitin aşılmadığı ifade edilmektedir. Ancak bulguda da belirttiğimiz üzere 22/d ve 21/f kapsamındaki alımlar için belirlenen %10 sınırı mal, hizmet ve yapım işleri için bütçeye konulmuş her bir ödenek için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Bu bakımdan mal, yapım ve hizmet işleri için bütçeye koyulan ödenekler toplanmamalı, aksine ayrıştırılmalıdır. Sonuç olarak mal alımları ödeneği diğer kalemlerden ayrıştırıldığında 52.632.024,13 TL olmaktadır. Kamu idaresinin 2018 yılında 22/d kapsamında yapmış olduğu harcama tutarının da 24.338.576,55 TL olduğu göz önüne alındığında ilgili %10 sınırının fazlasıyla aşıldığı görülmektedir.

Bulgu konusu tespitim devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.