MEHMET BALiOGLU

Para Cezaları Tahsilat Oranının Düşük Olması

Rapor Özet

Ana Konu

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahakkuk kayıtları yapılan para cezalarının tahsilat oranının düşük olması.

Temel Bulgular

  • 2018 yılı hesap dönemi için yapılan incelemede, diğer para cezaları başlığı altında toplam tahakkuk kaydının 523.803,76 TL, net tahsilatının 4.622,46 TL ve tahsilat oranının % 0,88 olduğu görülmüştür.
  • Tahsilat oranlarının düşük olması, zamanaşımına uğramaları halinde mali sorumluluk doğurabilir.
  • Kamu idaresi, diğer para cezaları için borçlu bulunan mükelleflere 02.05.2019 tarihinde ödeme emri gönderdiğini, tebliğ tarihinden itibaren Belediye’ye intikal eden 43 adet tebliğ alındısından yedi gün içinde ödeme yapmayan mükelleflere icra takibi başlatıldığını belirtmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Tahsilat oranlarının artırılması için gerekli önlemlerin alınması.
  • Tahsilat işlemlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi.
  • Zamanaşımına uğrayan para cezalarının takibinin yapılması.

Rapor Metni

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahakkuk kayıtları yapılan para cezalarının tahsilat oranın düşük olduğu görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38’nci maddesinde; Belediye başkanına, belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek gibi görevler verilmiş ve bu hususlarda belediye başkanına sorumluluk yüklemiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları başlıklı 61’nci maddesinde gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini muhasebe yetkilisinin yürüteceği, muhasebe yetkilisinin, bu hizmetlerin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu tutulacağı, Aynı Kanun’un 38’inci maddesinde de kamu gelirlerinin tarh, tahakkuk, tahsiliyle yetkili ve görevli olanların, ilgili kanunlarda öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasından sorumlu oldukları düzenlenmiştir.

2018 yılı hesap dönemi için yapılan incelemede ise; diğer para cezaları başlığı altında toplam tahakkuk kaydının 523.803,76 TL, 2018 yılı net tahsilatının 4.622,46 TL ve tahsilat oranının % 0,88 olduğu görülmüştür.

Yukarıda yapılan açıklamalar sonucunda tahakkuk kayıtları yapılan para cezalarının tahsilat oranlarının düşük olduğu ve zamanaşımına uğramaları halinde mali sorumluluk doğuracağı değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Diğer para cezaları için borçlu bulunan 140 mükellefe 02.05.2019 tarihinde ödeme emri gönderilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren belediyemize

intikal eden 43 adet tebliğ alındısından yedi gün içinde ödeme yapmayan mükelleflere icra takibi başlatılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak diğer para cezaları için borçlu bulunan mükelleflere 02.05.2019 tarihinde ödeme emri gönderildiği, tebliğ tarihinden itibaren Belediye’ye intikal eden 43 adet tebliğ alındısından yedi gün içinde ödeme yapmayan mükelleflere icra takibi başlatıldığı belirtildiğinden bu konuda İdare ile görüş birliğine varılmıştır.

Gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenecektir.