MEHMET BALiOGLU

Özel Oda Ücretlerinin Sağlık Uygulama Tebliğine Aykırı Olarak Belirlenmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören hastalardan alınan özel oda ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine uygun olarak belirlenmediği tespit edilmiştir.
  • Hastane, özel odalarda kalanlardan tek kişilik odalar için 100,00 TL, süit odalar için 150,00 TL ilave ücret almaktadır.
  • Hastane, belirlenen bu ücretlerde Üniversite bünyesindeki tüm personel ve emekli personele, il müdürlerine, diğer tüm hekimlere % 50 indirimli, Hastane kadrolu personeli ile birinci derece yakınlarına ücretsiz olarak ve Karar eki A grubu protokol listesinde yer alan kişilere ücretsiz olarak uygulamamaktadır.
  • Tebliğ, kurumlara belirlenen sınırlamalar içerisinde ilave özel oda ücreti tespit etme yetkisi vermekte ancak bu ücretin kimlerden alınacağı veya kimlere ne kadar indirim yapılacağı konusunda herhangi bir belirleme yetkisi vermemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği “1.9.4. Otelcilik Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması” başlıklı maddesi
  • 10.01.2019 tarih ve 30651 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2019/1 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversite tarafından belirlenen ilave özel oda ücretlerinin herhangi bir indirim ya da muafiyet getirilmeden herkesten alınması gerekmektedir.

Rapor Metni

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi gören hastalardan alınan özel oda ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine uygun olarak belirlenmediği tespit edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “1.9.4. Otelcilik Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması” başlıklı maddesinde; “(1) Sözleşmeli/protokollü sağlık kurumları, asgari banyo, TV ve telefon bulunan; 2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-2/B Listesinde 510.010 kod ile yer alan “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin 1,5 katını, tek yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilir. SUT eki EK- 1/C Listesinde yer alan istisnai sağlık hizmetlerinde otelcilik hizmetleri için ayrıca ilave ücret uygulanmaz.” denilmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliğine göre; standart yatak tarifesi 50,59 TL olup 2 yataklı odalar için 75,89 TL, tek yataklı odalar için ise 151,77 TL’ye kadar kişilerden ilave ücret alınabilir. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından özel odalarda kalanlardan alınacak ilave ücret 2019 yılında tek kişilik özel odalar için 100,00 TL, süit odalar için 150,00 TL olarak uygulanmaktadır. Ayrıca Hastane tarafından belirlenen bu ücretlerde Üniversite bünyesindeki tüm personel ve emekli personele, il müdürlerine, diğer tüm hekimlere % 50 indirimli, Hastane kadrolu personeli ile birinci derece yakınlarına ücretsiz olarak ve Karar eki A grubu protokol listesinde yer alan kişilere ücretsiz olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Tebliğ ile kurumlara, belirlenen sınırlamalar içerisinde ilave özel oda ücreti tespit etme yetkisi verilmekte ve fakat bu ücretin kimlerden alınacağı veya kimlere ne kadar indirim yapılacağı konusunda herhangi bir belirleme yetkisi verilmemektedir. Bir başka deyişle “otelcilik hizmetlerinde ilave ücret” konusunda kişiler için bir muafiyet getirilmemiştir. Ayrıca 10.01.2019 tarih ve 30651 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2019/1 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ’de yer alan hükümlere göre de tüm kamu personeline aynı oranda indirim uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla konuya sadece otel hizmeti kapsamında bakıldığında dahi herhangi bir kamu kurumunun kendi personeline özel indirim yapma yetkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda üniversite tarafından belirlenen ilave özel oda ücretlerinin herhangi bir indirim ya da muafiyet getirilmeden herkesten alınması gerektiği düşünülmektedir.