MEHMET BALiOGLU

Özel Oda Ücretlerinin Belirlenmesinde Tespit Edilen Hususlar

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin özel oda ücretlendirmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygun değildir.
  • Üniversite, belirlenen sınırlar içerisinde ilave özel oda ücreti belirleme yetkisini kullanmış; ancak, akademik ve idari personeline %40 indirim uygulayarak mevzuata aykırı davranmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği
  • SUT eki EK-2/B Listesi
  • 510.010 kodlu “Standart yatak tarifesi”
  • “Gündüz yatak tarifesi”
  • SUT eki EK- 1/C Listesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversite, özel oda ücretlendirmesini Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne uygun hale getirmelidir.
  • Üniversite personeli dahil olmak üzere, özel oda hizmetinden yararlanan tüm hastalardan tebliğde belirtilen ücretler alınmalıdır.
  • İndirim veya muafiyet uygulaması için yasal bir dayanak bulunmamaktadır.

Rapor Metni

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yatarak tedavi gören hastalardan alınan özel oda ücretinin Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama

Tebliği’ne uygun olarak belirlenmediği tespit edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “1.9.4. Otelcilik Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması” başlıklı maddesinde; “(1) Sözleşmeli/protokollü sağlık kurumları, asgari banyo, TV ve telefon bulunan; 2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-2/B Listesinde 510.010 kod ile yer alan “Standart yatak tarifesi” işlem bedelinin 1,5 katını, tek yataklı odalarda ise 3 katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilir. SUT eki EK- 1/C Listesinde yer alan istisnai sağlık hizmetlerinde otelcilik hizmetleri için ayrıca ilave ücret uygulanmaz.” denilmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından özel odalarda kalanlardan alınacak ilave ücret 2019 yılı için iki kişilik odalar için 30,00 TL, tek kişilik özel odalar için 75,00 TL, özel servis ücreti için (refakatli dâhil) 130,00 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca söz konusu Merkez tarafından belirlenen bu ücretlerde Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki tüm akademik ve idari personeline % 40 indirim uygulanmasına karar verilmiştir.

Tebliğ ile kurumlara, belirlenen sınırlamalar içerisinde ilave özel oda ücreti tespit etme yetkisi verilmekte ve fakat bu ücretin kimlerden alınacağı veya kimlere ne kadar indirim yapılacağı konusunda herhangi bir belirleme yetkisi verilmemektedir. Bir başka deyişle “otelcilik hizmetlerinde ilave ücret” konusunda kişiler için bir indirim veya muafiyet getirilmemiştir.

Sonuç olarak yapılan indirimin gerekçesinin personelin kurumsal aidiyet kazanmasına vesile olmak ve mesai saatlerinde başka bir sağlık kurumuna giderek vakit kaybını minimize etmek olduğu düşünülse bile mer’i mevzuat karşısında üniversite tarafından belirlenen ilave özel oda ücretlerinin üniversite personeli dâhil herkesten alınması gerektiği değerlendirilmektedir.