MEHMET BALiOGLU

Özel Kalem Müdürlüğü Üzerinden Müdür ve Zabıta Memurluğu Kadrolarına Mevzuata Aykırı Atama Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu

Özel kalem müdürlüğünden diğer memuriyetlere yapılan atamalarda aranan şartlar ve bu şartlara uygun olmayan atamaların iptali.

Temel Bulgular

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre özel kalem müdürlüğü, istisnai memuriyet kadrosudur.
 • İstisnai memuriyetler, diğer memuriyetlere naklen atamalarda herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmamaktadır.
 • Dolayısıyla özel kalem müdürlüğünden, diğer memuriyet kadrolarına atama yapılırken, atama yapılacak kadro için mevzuatında öngörülen tüm şartların sağlanmış olması zaruridir.
 • İdare uygulamasında, mevzuata aykırı olarak özel kalem müdürlüğünden diğer memuriyet kadrolarına atamalar yapılmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
 • Belediye Zabıta Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen atamaların iptali.
 • Özel kalem müdürlüğünden diğer memuriyet kadrolarına yapılacak atamalarda mevzuatında öngörülen tüm şartların sağlanması.

Rapor Metni

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İstisnai memurluklar” başlıklı 59’uncu maddesinde özel kalem müdürlüğünün de içinde bulunduğu istisnai memurluk kadroları sayıldıktan sonra, aynı maddenin son fıkrasında;

“…

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz.” hükmüne yer verilmiş,

04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in “Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar” başlıklı 5’inci maddesinde, “Müdür” ve “Şube Müdürü” kadrolarının görevde yükselmeye tabi olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde, “Görevde yükselme sınavında başarılı olmak” görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar arasında sayılmıştır.

Yönetmelik’in 7’nci maddesinde ise, görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda genel şartların yanı sıra aranacak özel şartlar maddeler halinde sayılmıştır. Buna göre; görevde yükselmeye tabi olan “Müdür” kadrosuna yapılacak atamalarda gerek Yönetmelik’in 6’ncı gerekse de 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartların tümünün birlikte sağlanması gerekmektedir.

Yönetmelik’in 7’inci maddesinde müdür kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin özel şartlar belirlenmiştir. İlgili madde hükmü aşağıdaki şekildedir.:

“a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

 1. 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak,

 2. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

 3. Ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için; yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

 4. Ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak,”

Diğer yandan, Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinde zabıta memurluğuna yapılacak atamalara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. İlgili maddeye göre zabıta memurluğuna atanmada aranılan şartlar arasında 30 yaşını doldurmamış olmak ve ilgili sınavda başarılı olmak yer almaktadır.

Yukarıda da belirtildiği üzere, müdür ve zabıta memurluğu kadrolarına yapılacak atamalarda aranan özel şartlar, mevzuatında ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre de özel kalem müdürlüğü, istisnai memuriyet kadrosudur. Mezkûr Kanun hükmüne göre istisnai memuriyetler, diğer memuriyetlere naklen atamalarda herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmamaktadır. Dolayısıyla özel kalem müdürlüğünden, diğer memuriyet kadrolarına atama yapılırken, atama yapılacak kadro için mevzuatında öngörülen tüm şartların sağlanmış olması zaruridir.

İdare uygulamasında, 25.12.2006 tarihinde ilk atması özel kalem müdürlüğüne yapılmış M.T’nin 07.03.2007 tarihinde hizmet ve sınav şartını sağlamadan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne, yine ilk ataması 31.07.2013 tarihinde özel kalem müdürlüğüne yapılan A.K’nin, mevzuattaki şartları sağlamadan 15.09.2013 tarihinde zabıta memurluğuna atandığı görülmüştür. Dolayısıyla mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen ilgili atamaların iptalinin gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “25.12.2006 tarihli İçişleri Bakanlığı onaylı istisnai memuriyet hakkını ihraz etmiş bulunan M.T nin 07.03.2007 tarihli atama onayı ile Temizlik İşleri Müdürü kadrosuna atamasının yapılmasının aykırılığına ilişkin tenkitleriniz doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır. Özel kalem müdürlüğü kadrosu üzerinden Zabıta Memurluğu kadrosuna ataması yapılan A.K. ye ilişkin; söz konusu atamanın mevzuata aykırılığının olmadığı değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; özel kalem müdürlüğünden müdürlük kadrosuna atanan M.T ile ilgili bulguda belirtilen tenkitler doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağı ancak zabıta memurluğuna atanan A.K’ nin atama işlemin mevzuata uygun olduğunun değerlendirildiği ifade edilmiştir. Ancak bulguda da belirttiğimiz üzere özel kalem müdürlüğü kadroları memurluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmamaktadır. Bu nedenle özel kalem müdürlüğünden herhangi bir memuriyet kadrosuna yapılacak atanmalarda sınav dahil ilgili kadro için aranılan tüm şartların sağlanmış olması zaruridir. Zabıta Yönetmeliğine göre ise zabıta memurluğu kadrolarına atanma şartları arasında 30 yaşını doldurmamış olma ve ilgili sınavda başarılı olma bulunmaktadır. Ancak A.K’ nin zabıta memurluğu kadrosuna atanması sırasında bu şartları sağlamadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen atamanın iptali gerekmektedir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.