MEHMET BALiOGLU

Otopark Yönetmeliği Uyarınca Tahsil Edilen Otopark Gelirlerinin Büyükşehir Belediyesine Zamanında Gönderilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Altınordu Belediyesi tarafından tahsil edilen otopark gelirlerinin bir kısmının süresi içerisinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmadığı görülmüştür.
  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’inci maddesi uyarınca, belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirleri tahsil tarihinden itibaren kırk beş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarması gerekmektedir.
  • Yapılan incelemede, Altınordu Belediyesi mali tablolarında 333-Emanetler hesabında kayıtlı olmak üzere, 2.344.088,63 TL tutarında otopark geliri tahsil edildiği, bu tutardan sadece 905.580,60 TL’lik kısmının Ordu Büyükşehir Belediyesine gönderildiği görülmüştür.
  • Muhasebe kayıtları incelendiğinde, en son aktarımın 13 Temmuz 2018 tarihinde yapıldığı ve bu tarihten itibaren yılsonuna kadar hiçbir aktarma işleminin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
  • Otopark Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Altınordu Belediyesi, otopark gelirlerinin tamamını süresi içerisinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne aktarmalıdır.
  • Belediyeler, otopark gelirlerinin kullanımına ilişkin olarak daha şeffaf olmalıdır.
  • Büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyelerinin otopark gelirlerinin aktarımını düzenli olarak takip etmelidir.

Rapor Metni

Altınordu Belediyesi tarafından tahsil edilen otopark gelirlerinin bir kısmının süresi içerisinde Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmadığı görülmüştür.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyon” başlıklı 27’nci maddesinin son fıkrasında; imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirleri tahsil tarihinden itibaren kırk beş gün içinde büyükşehir belediyesine aktaracağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca büyükşehir belediyelerinin bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanacağı ve bu gelirlerin bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamayacağı ifade edilmiştir.

Otopark Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinde ise; büyükşehir belediyesince ilçe belediyeleri adına otopark hesabı açtırılacağı ve ilçe belediyeleri hesabında toplanan otopark

tutarının, büyükşehir belediyelerince o ilçe sınırları içerisinde yapılacak veya yaptırılacak bölge veya genel otoparkları için kullanılacağı belirtilmiştir.

5216 sayılı Kanun’un “Büyükşehir belediyesinin gelirleri” başlıklı 23’üncü maddesinde; büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile ilçe belediyelerinin, tahsil ettikleri vergiler ve benzeri malî yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar ile su, atık su ve doğalgaz bedellerini zamanında yatırmadıkları takdirde, ilgili belediye veya bağlı kuruluşun talebi üzerine söz konusu tutarın, İller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zararın tazmininden, ilgili ilçe belediye başkanı ve saymanın şahsen sorumlu olacağı ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede, Altınordu Belediyesi mali tablolarında 333-Emanetler hesabında kayıtlı olmak üzere, 2.344.088,63 TL tutarında otopark geliri tahsil edildiği bu tutardan sadece 905.580,60 TL’lik kısmının Ordu Büyükşehir Belediyesine gönderildiği görülmüştür. Muhasebe kayıtları incelendiğinde, en son aktarımın 13 Temmuz 2018 tarihinde yapıldığı ve bu tarihten itibaren yılsonuna kadar hiçbir aktarma işleminin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 27.maddesi gereğince imar mevzuatlarından kaynaklı otoparkla ilgili elde edilen gelirlerin, tahsil tarihinden itibaren 45 gün içinde Büyükşehir Belediyesine aktarılması hüküm altına alınmıştır.

Bulguda bahsedildiği üzere elde edilen otopark gelirleri otopark hesabı adı altında ayrı bir hesap açılarak, bu hesaptan bütçe imkânlarımız ölçüsünde Büyükşehir Belediyesine ödenecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum tarafından gönderilen cevapta bulgumuza iştirak edilmiş ve söz konusu ödemelerin imkânlar doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.