MEHMET BALiOGLU

Otopark Gelirlerinin Otopark Yönetmeliğinde Belirtilen Amaçlar Dışında Kullanılması

Rapor Özet

Ana Konu:

  • Belediyenin otopark gelirlerinin Otopark Yönetmeliğinde belirtilen amaçlar dışında kullanılması.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • 01.07.1993 tarihli 21624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği.

Temel Bulgular:

  • İdarenin 2018 yılında otopark gelirlerini otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otopark inşasına ilişkin harcamalar için kullanmadığı, aksine tamamını cari hesaba aktarıp farklı amaçlarla kullandığı.
  • Otopark Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre otopark gelirlerinin sadece otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otopark inşası için kullanılabileceği.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • İdarenin otopark gelirlerini mevzuata uygun şekilde kullanmasını sağlamak.
  • İdarenin otopark gelirlerini takip etmek maksadıyla kamu bankalarından herhangi birisinde hesap açtırması ve bu hesaplara otopark gelirlerini yatırması.
  • İdarenin mevzuat hükümleri doğrultusunda söz konusu hesaplarda toplanan tutarları, otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otopark inşasına ilişkin harcamalar için kullanması.

Rapor Metni

01.07.1993 tarihli 21624 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin “Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili” başlıklı 10’uncu maddesinde; Otopark bedellerinin kamu bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılacağı ve bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranının uygulanacağı belirtilmiştir.

Mezkur yönetmeliğin “Otopark Hesabından Yapılacak Harcamalar” başlıklı 11’inci maddesinde ise;

“Otopark hesabında toplanan meblağ, belediyelerin kendi kaynaklarından ayıracağı tahsisatla birlikte, tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanılır.

Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz…” hükümlerine yer verilmiştir.

Otopark Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinde belirtildiği üzere, Belediye otopark gelirlerini takip etmek maksadıyla kamu bankalarından herhangi birisinde hesap açtıracak ve otopark gelirlerini bu hesapta takip edecektir. Yönetmelik bu hesapta toplanan meblağın tasarrufunu belirli amaç doğrultusunda kısıtlı tutmuş olup yalnız otopark tesisi için gerekli arsa alımı ile bölge ve genel otopark inşası için kullanılabileceğini hüküm altına almıştır.

İdarenin 2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde; yılı içerisinde otopark gelirlerinin takibi amacıyla 102.01.01.01.02- 102.01.02.01.03- 102.01.03.01.08- kodlu hesapların kullanıldığı, bu hesaplara 993.327,95 TL’lik meblağ girişinin olduğu ve tamamının yıl içerisinde cari hesaba aktarılarak kullanıldığı görülmüştür.

İdarenin mevzuat hükümleri doğrultusunda söz konusu hesaplarda toplanan tutarları, otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otopark inşasına ilişkin harcamalar için kullanması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediye otopark gelirlerinin Otopark Yönetmeliğinde Belirtilen Amaçlar Dışında nakit yetersizliğinden dolayı personel alacaklarının ödenmesi, parke ve bordür taşı alımı, belediyece ihtiyaç duyulan araçların temini, trafik düzenlemeleri, belediyeye ait borçların ödenmesi, muhtelif belediye hizmetleri temini, asfalt yol ve kaldırım yapımı ödemeleri gibi kamu yararı gözetilerek kullanılmış olsa da; Belediyemizin nakit sıkıntısından dolayı otopark hesabındaki kullanılan tutarlar, Belediyemizin kendi kaynaklarından ayıracağı tahsisatla birlikte, belediye meclisinin, tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında, belediyemizce hazırlanacak sarf belgesi, verile emri ve hak ediş raporuna göre ilgili hesaba para aktarılarak, belediyemizin yazılı talimatı üzerine ilgili hesaptan ödenecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulguda belirtilen hatalı uygulamanın gerekçeleri belirtildikten sonra İdarenin nakit sıkıntısından dolayı otopark hesabından kullandığı tutarların, İdarenin diğer kaynaklarından karşılanacağı ve mevzuatta belirtilen amaçlar için yapılacak harcamaların ilgili hesaptan ödeneceği ifade edildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.