MEHMET BALiOGLU

Otopark Gelirlerinin Otopark Yönetmeliği Hükümlerine Uygun Olarak Nemalandırılmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular:

  • Belediye, otopark bedellerini gelir getiren bir hesapta izlememektedir.
  • Belediye, otopark gelirlerini Otopark Yönetmeliği’nde belirtilen amaçlar dışında kullanmaktadır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve:

  • 3194 sayılı İmar Kanununun 37’nci ve 44’üncü maddeleri
  • Otopark Yönetmeliği’nin 10’uncu ve 11’inci maddeleri

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları:

  • Belediyenin, mevzuata uygun hareket etmesi ve otopark gelirlerini amacı dışında kullanmaması gerekmektedir.
  • Belediyenin, otopark gelirlerini nemalandırması gerekmektedir.

Rapor Metni

3194 sayılı İmar Kanununun 37’nci ve 44’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği’nin “Otopark Bedelinin Tahakkuk ve Tahsili” başlıklı 10’uncu maddesinde;

“Otopark bedelleri kamu bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabı yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranı uygulanır.” denilmektedir.

İdarenin 2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde; otopark bedellerinin bu gelir için açılmış olan üç ayrı hesapta izlendiği ancak yıl içerisinde hesaplarda toplanan toplam 993.327,95 TL’nin gelir getiren herhangi bir uygulamaya tabi tutulmadığı tespit edilmiştir.

İdarenin mevzuat hükmü doğrultusunda ilgili hesapları gelir getiren hesaplara dönüştürmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz otopark gelirlerinin, Otopark Yönetmeliğinde belirtilen amaçlar dışında nakit yetersizliğinden dolayı personel alacaklarının ödenmesi, parke ve bordür taşı alımı, belediyece ihtiyaç duyulan araçların temini, trafik düzenlemeleri, belediyeye ait borçların ödenmesi, muhtelif belediye hizmetleri temini, asfalt yol ve kaldırım yapımı ödemeleri gibi kamu yararı gözetilerek kullanıldığından, Belediyemizin nakit sıkıntısından dolayı otopark hesabındaki kullanılan tutarlar, nemalandırılamamıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; otopark gelirlerinin İdarenin nakit yetersizliği nedeniyle, Otopark Yönetmeliğinde belirtilen amaçlar dışında çeşitli alımlarda kullanıldığı dolayısıyla nemalandırılmadığı ifade edilmiştir.

Otopark Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde; Yönetmelik kapsamında toplanan paraların kamu bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılacağı ve bu hesapta nemalandırılacağı düzenlenmiştir. Mezkur Yönetmelik’in 11’inci maddesinde otopark hesabında toplanan meblağın, otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı belirtilmiştir.

Netice itibariyle yönetmelik hükümleri kesin olup İdareye takdir yetkisi tanınmamıştır. Aksi yönde uygulamalar mevzuata aykırılık teşkil edeceği gibi İdarenin elde edebileceği gelirden mahrum kalmasına yol açacaktır. Dolayısıyla İdarenin mevzuata uygun hareket edip söz konusu gelirleri amacı dışında kullanmaması ve nemalandırması gerekmektedir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.