MEHMET BALiOGLU

Otopark Bedellerine İlişkin Gelirlerin Büyükşehir Belediyesine Gönderilmemesi

Rapor Özet

Ana konu

* Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine gönderilmeyen otopark bedelleri

Temel bulgular

* 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 37’nci ve 44’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği gereği tahsil edilen otopark bedellerinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine gönderilmediği tespit edilmiştir.
* Belediye tarafından ilgili yılında tahsil edilen 266.816,00 TL tutarındaki otopark bedeli, bu amaçla büyükşehir belediyesinde açılan otopark hesabına aktarılmamıştır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

*

 • İmar Kanunu’nun 37. ve 44. Maddeleri
 • Otopark Yönetmeliği
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon” başlıklı 27. maddesi
 • Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  * Otopark bedellerine ilişkin işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmasına yönelik gerekli düzeltmelerin yapılması gerekir.

  Rapor Metni

  Muhasebe kayıtları ve mali tablolarının incelenmesi neticesinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 37’nci ve 44’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği gereği tahsil edilen otopark bedellerinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine gönderilmediği tespit edilmiştir.

  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon” başlıklı 27’nci maddesinin son paragrafında; “İmar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirler tahsil tarihinden itibaren kırk beş gün içinde büyükşehir belediyesine aktarılır. Büyükşehir belediyeleri bu geliri tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanır. Bu gelirler bu fıkrada belirtilen amaç dışında kullanılamaz.”

  Hükmü yer almaktadır.

  Bu hüküm gereği ilçe belediyelerinin otoparkları ile ilgili olarak tahsil ettikleri paraları 45 gün içinde büyükşehir belediyesine aktarması gerekmektedir.

  Ancak; belediye tarafından ilgili yılında tahsil edilen 266.816,00 TL tutarındaki otopark bedeli, bu amaçla büyükşehir belediyesinde açılan otopark hesabına aktarılmamıştır.

  Anılan mevzuat hükümleri dikkate alınarak, otopark bedellerine ilişkin işlemlerin söz konusu mevzuat hükümlerine göre yapılması gerekmektedir.

  Kamu idaresi cevabında; “Madde hükmüne uyulacaktır.” denilmektedir.

  Sonuç olarak bulgu konusu edilen hususlara iştirak edildiği ve gerekli düzeltmelerin yapılacağı belirtilmiş olup, konu takip eden denetim döneminde izlenecektir.