MEHMET BALiOGLU

Önceki Yıllarda Kamu Kurumlarına Tahsis Edilen Taşınmazların Amortisman Kaydının Kapatılmaması

Rapor Özet

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “257 Birikmiş Amortismanlar hesabı -Hesabın işleyişi” başlıklı 203’üncü maddesinde;

“…

 1. Borç

  1. Amortismana tabi tutulduktan sonra her ne suretle olursa olsun kayıtlardan çıkarılan maddi duran varlık tutarlarının ayrılan amortisman tutarı bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.

  2. Tahsise konu edilen taşınmazlar, tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden 500-Net Değer Hesabına borç, ilgili maddi duran varlık hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir.” denilmektedir.

   İdare taşınmazlarının tahsise konu olması durumunda ilgili varlık için ayrılan amortisman tutarının 257-Birikmiş Amortismanlar hesabına borç kaydedilerek hesabın kapatılması gerekir.

   İdarenin 2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde; 2008-2017 yılları arasında kamu kurumlarına tahsis işlemi gerçekleştirilen 18 adet taşınmazın muhasebe kaydının 2018 yılı itibariyle yapıldığı ancak amortisman hesabının kapatılmadığı görülmüştür. Bu durum ise 2018 yılı mali tablolarında yer alan 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabının hatalı gözükmesine yol açmıştır.

   Kamu idaresi cevabında; “Belirtilen kurum taşınmazlarının kayıtlı değerleri hatalı oluşturulduğundan dolayı amortisman kapama işlemi yapılmamıştır. İdaremiz 2019 yılı içerisinde kurum taşınmazlarımızın değer tespitleri için komisyon oluşturarak taşınmaz ( 250- 251-252 hesap ) değerlerinin doğru oluşturulmasını sağladıktan sonra, doğru değerler ile amortisman oluşturma ve kapama işlemlerini gerçekleştirecektir.” denilmiştir.

   Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulguda belirtilen kurum taşınmazlarının kayıtlı değerlerinin hatalı oluşturulduğu, bu sebeple amortisman kayıtlarının kapatılma işleminin yapılamadığı, ancak 2019 yılı içerisinde kurum taşınmazlarımızın değer tespitleri için komisyon oluşturarak taşınmaz değerlerinin doğruluğu sağladıktan sonra, elde edilen tutarlar üzerinden amortisman oluşturma ve kapama işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.

   Bulguda belirtilen muhasebe kayıtlarının yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarındaki 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.

   Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.