MEHMET BALiOGLU

Muhasabe Sisteminin Alt Hesaplarda Muhasebe Tekniğine Aykırı Olarak Borç/Alacak Bakiyesi Vermesi

Rapor Özet

Ana Konu

İdare tarafından kullanılan muhasebe programının mevzuata aykırı kayıtlara izin verdiği tespiti.

Temel Bulgular

  • Bilançonun aktif kısmında yer alan bazı alt hesapların alacak bakiyesi vermesi.
  • Pasif karakterli hesap olan 250-Arazi ve Arsalar Hesabının 02 alt kodunun borç bakiyesi vermesi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdare tarafından kullanılan muhasebe programının, bulguda belirtilen şekilde hatalı kayıtlara izin vermeyecek şekilde programlanması.
  • Muhasebe işlemlerinin hesapların niteliklerine uygun, yevmiye bazında ve mali tablolarda denkliği zorunlu kılacak şekilde programlanması

Rapor Metni

İdare tarafından kullanılan muhasebe programının, mevzuata aykırı kayıtlara izin verdiği görülmüştür.

Bilançonun aktif kısmında yer alan, açılış kaydı hesabının borç tarafına yapılan ve borç kalanı vermesi beklenen hesaplara aktif karakterli hesap denilmektedir. Aktif karakterli hesaplarda artış olduğunda hesabın borç tarafına, azalış olduğunda hesabın alacak tarafına kayıt yapılmaktadır. Aktif karakterli hesapların borç bakiyesi vermesi ya da bakiye vermemesi gerekmektedir.

Ayrıca, bilançonun pasif kısmında yer alan, açılış kaydı hesabının alacak tarafına yapılan ve alacak kalanı vermesi beklenen hesaplara pasif karakterli hesap denilmektedir. Pasif karakterli hesaplarda artış olduğunda hesabın alacak tarafına, azalış olduğunda ise hesabın borç tarafına kayıt yapılmaktadır. Pasif karakterli hesapların da alacak bakiyesi vermesi ya da bakiye vermemesi gerekmektedir.

31.12.2022 tarihinde muhasebe sisteminden alınan veriler üzerinden yapılan incelemeye göre; 102-Bankalar Hesabı, 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı, 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı, 122-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı, 220-Gelirlerden Alacaklar Hesabı ve 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabının bazı alt hesaplarının (103 adet) alacak bakiyesi verdiği, toplamda alacak bakiyesi vermemesi gereken hesapların alt kodlarında 206.783.108,81 TL alacak bakiyesi yer aldığı ve 250-Arazi ve Arsalar Hesabının 02 alt kodu (Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar) alacak bakiyesi vermesi gerekirken 2.458.102,00 TL borç bakiyesi verdiği tespit edilmiştir.

Yukarıda ayrıntısı belirtilen aktif karakterli hesaplar mevzuata aykırı olarak alacak bakiyesi, pasif karakterli hesaplar ise borç bakiyesi vermektedir.

Yukarıda yer verilen denetim tespitine istinaden, İdare tarafından bulguda yer alan hususa iştirak edilmiş ve gerekli düzeltici işlemlerin tesis edileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; İdare tarafından kullanılan muhasebe programının, bulguda belirtilen şekilde hatalı kayıtlara izin vermeyecek ve muhasebe işlemlerinin hesapların niteliklerine uygun, yevmiye bazında ve mali tablolarda denkliği zorunlu kılacak şekilde programlanması

gerekmektedir.