MEHMET BALiOGLU

Müfredatta Yer Alan Bir Ders İçin Ayrıca Kurs Düzenlenmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Bayındır MYO’da mevcut bir dersin içeriğiyle aynı içerikte ücretli kurs düzenlendiği ve bu kursun katılımcılarının tamamının MYO öğrencileri olduğu tespit edilmiştir.
 • Kurs gelirinin öğretim elemanına katkı payı olarak ödendiği belirlenmiştir.
 • MYO’nun kaynaklarını, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve sektör ihtiyaçlarını karşılamak yerine gelir elde etmek ve öğretim elemanına katkı payı sağlamak amacıyla kullandığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 4
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 12

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Yükseköğretim kurumlarının, eğitim faaliyetlerini 2547 sayılı Kanun’un amaç ve ana ilkelerine uygun olarak yürütmesi gerekmektedir.
 • Müfredatta yer alan bir ders için ayrıca kurs verilmesi yerine, dersin içeriğinin müfredat değişikliği veya ek ders saati ile verilmesi önerilmektedir.

Rapor Metni

Kurumun 2019 yılı hesabının incelenmesi sonucunda; Bayındır Meslek Yüksekokulunda (MYO), eğitim programları kapsamında verilen Bilgisayar Destekli Tekstil ve Giysi Tasarımı dersi için ayrıca kurs düzenlendiği, kursa katılanların tamamının, MYO öğrencisi olduğu, düzenlenen kurstan gelir elde edildiği ve elde edilen gelirden katkı payı ödendiği, görülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Amaç” başlıklı 4’üncü maddesinde;

“Yükseköğretimin amacı:

 1. Öğrencilerini; (…)

  (7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,

  (…)”

  Aynı Kanun’un “Yükseköğretim Kurumlarının görevleri” başlıklı 12’nci maddesinde;

  “Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri;

  (…)

  b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek,

  (…)

  g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

  (…)”

  Hükümlerine yer verilmektedir.

  Buna göre; bir yükseköğretim kurumu, kendi ihtisas gücünü ve kaynaklarını, rasyonel, verimli ve ekonomik kullanmak suretiyle öğrencilerini, ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu

  sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip olarak yetiştirmekle mükelleftir. Ayrıca, yöresindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bu elemanların bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak zorundadır.

  Yapılan incelemede; Bayındır MYO bünyesinde görev yapan bir öğretim görevlisi tarafından, 16.07-19.08.2019 tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Tasarım Kursunun verildiği, bu kurs için kişi başı 250,00 TL ücret alındığı, katılımcıların tamamının, 19’u Moda Tasarımı programı öğrencisi, 1’i Giyim Üretim Teknolojisi programı öğrencisi olmak üzere MYO öğrencisi olduğu, her iki programda da Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı ve Bilgisayar Destekli Tekstil Tasarımı derslerinin mevcut olduğu ve toplanan ücretlerden, Kursu veren öğretim elemanına katkı payı ödendiği, tespit edilmiştir.

  Bu durumda MYO, bilişim ile ilgili kaynaklarını, mevcut dersi olsun olmasın rasyonel, verimli ve ekonomik bir şekilde kullanmak suretiyle hem öğrencinin mesleki bilgi ve becerisinin gelişmesini, hem de tekstil sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak için kullanması gerekirken, bu şekilde hareket etmemiş; kaynaklarını, gelir elde etmek ve kursu veren öğretim elemanına katkı payı sağlamak amacıyla kullanmıştır.

  Böylece MYO ve kursu veren öğretim elemanı, faaliyetlerini, 2547 sayılı Kanun’un 4 ve 12’nci maddelerine uygun bir şekilde yürütmek yerine mevzuatta yeri olmayan bir yöntemi tercih etmiş ve ders müfredatında yer alan konuları, bedel mukabili alınan bir kursa dönüştürmüştür.

  Söz konusu kursun detaylı bir şekilde verilebilmesi için müfredattaki ders sayısının yetersiz olması, ya müfredatta yapılacak değişiklik, ya da öğretim elemanının, ders saati dışında bazı çalışmalar yapması ile çözülebilecek bir durumdur. Mevzuat hükümleriyle verilen görev, maaş karşılığı olduğundan; İşletme kanalıyla ücretli kurs düzenleyerek sorunun çözümü mümkün bulunmamaktadır.

  Sonuç olarak; yükseköğretim kurumlarının, eğitim faaliyetlerini, 2547 sayılı Kanun’un amaç ve ana ilkelerine uygun olarak yürütmesi gerekmekte olup; müfredatta yer alan bir ders için ayrıca kurs verilmesinin, mevzuata aykırı olduğu düşünülmektedir.