MEHMET BALiOGLU

Mevzuatta Belirlenmeyen Unvanlarda Sözleşmeli Personel İstihdam Edilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediyede, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılması mümkün olmayan “ekonomist” unvanlı 2 sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır.
  • 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinde belirtilen unvanlar ile 7/15754 sayılı Esaslara ekli cetvelde yer alan unvanlardan uzman ve teknik personel kadrolarında sözleşmeli personel çalıştırılabilirken, bunun haricindeki kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırılamaz.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi
  • 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Ekonomist unvanlı sözleşmeli personel mevzuata aykırı olarak çalıştırılmaktadır.
  • Ekonomist unvanı 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinde belirtilen unvanlar ile 7/15754 sayılı Esaslara ekli cetvelde yer alan unvanlar arasında yer almamaktadır.
  • Mevzuatta yer almayan unvanlarda sözleşmeli personel istihdam edilmemelidir.

Rapor Metni

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılması mümkün olmayan unvanlardaki kişilerin çalıştırıldığı görülmüştür.

5393 sayılı Kanun’un “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında;

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir” ve beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde, “Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.” düzenlemeleri yapılmıştır.

Yukarıda yer verilen hükme göre, avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilir. Bu kanunda belirtilen kadro ve unvanlar dışındaki “gibi uzman ve teknik personel” in hangi kadro ve personel olabileceği 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların incelenmesiyle

somutlaştırılabilir. 7/15754 sayılı Esaslara ekli cetvelde sözleşmeli çalıştırılacak unvanlar ile bunların nitelikleri belirtilmiştir. Belediyelerde 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların ya maddede belirtilen avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker olması ya da 7/15754 sayılı Esaslara ekli cetvelde yer alan uzman ve teknik personel olması gerekir.

Norm kadro cetvelinde boş olarak bulunan 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinde belirtilen unvanlar ile 7/15754 sayılı Esaslara ekli cetvelde yer alan unvanlardan uzman ve teknik personel kadrolarında sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunun haricindeki kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırılamaz. Belediyenin ihtiyacı olan ancak sözleşmeli çalıştırılması mümkün olmayan kadrolar için memur veya işçi olarak çalıştırmak mümkündür. 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinde belirtilmeyen ve 7/15754 sayılı Esaslara ekli cetvelde yer almayan 2 ekonomist unvanlı sözleşmeli personel mevzuata aykırı olarak çalıştırılmaktadır.

5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinde belirtilen unvanlar ile 7/15754 sayılı Esaslara ekli cetvelde yer alan unvanlardan uzman ve teknik personel kadrolarında sözleşmeli personel çalıştırılabileceği göz önüne alındığında buralarda yer almayan unvanların sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaması gerekir.

Kamu idaresi cevabında; “İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 08.05.2008 tarih ve B.O50.MAH.O.71.0001/12914 sayılı yazıları ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden düzenlenen sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin genelge ekindeki sözleşmeli personel kadro unvanları listesine “Ekonomist” unvanı eklendiği bildirilmiştir. Ayrıca, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi çerçevesinde çalıştırılacak Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Unvan bazında Ücret Tavanlarını gösterir (1) Sayılı Cetvelde Ekonomist kadrosu da yer almaktadır. Bu itibarla; 2 adet Ekonomist unvanlı sözleşmeli personel mevzuata uygun olarak bu kapsamda çalıştırılmaktadır.” denilmiştir.

Sonuç olarak, Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında, İdarenin “Mevzuatta Belirlenmeyen Unvanlarda Sözleşmeli Personel İstihdam Edilmesi”ne ilişkin bulgu konusu hususa iştirak edilmediği anlaşılmıştır.

Her ne kadar ekonomist unvanlı olarak sözleşmeli personel istihdamı yapılabileceği

ifade edilse de, 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinde belirtilen unvanlar ile 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ait ekli cetvelde yer alan unvanlardan uzman ve teknik personel kadrolarında sözleşmeli personel çalıştırılabileceği göz önüne alındığında buralarda yer almayan unvanların sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaması gerekir. Ekonomist unvanı da yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri arasında yer almamaktadır. Bu sebeple mevzuatta yer almayan unvanlarda sözleşmeli personel istihdam edilmemelidir.