MEHMET BALiOGLU

Mevzuatında Belirtilen Sınırı Aşan İdare Borçlanmaları İçin Çevre ve

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye, 2018 yılında bankadan 3.326.134,74 TL borçlanmıştır.
  • Bu borçlanma ile iç borçlanma limiti olan %10 aşılmıştır.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, borçlanma limitlerine uyması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alması gerekmektedir.

Rapor Metni

Şehircilik Bakanlığından İzin Alınmaması

5393 sayılı Belediye Kanunun “Borçlanma” başlıklı 68’inci maddesinde; “…

e) Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir.

Yukarıda belirtilen usûl ve esaslara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümleri uygulanır.” denilmektedir.

Kanun hükmüne göre belediyeler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranıyla arttırılması sonucu bulunan tutarın yılı içinde toplam yüzde onunu geçen iç borçlanmayı meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilirler.

İdarenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, 2017 kesinleşmiş bütçe gelirinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranının uygulanmasıyla artırılan miktarının 25.385.995,92 TL (22.176.986,04* %14,47) olduğu; İdarenin 2018 yılında bankadan 3.326.134,74 TL borçlandığı; bu borçlanma ile yukarıda belirtilen yüzde on limitinin aşıldığı, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınmadığı tespit edilmiştir. Bahsedilen uygulama mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi idaremizce yanlış yorumlanmış olup; bundan böyle bulgu konusu işlemle ilgili olarak azami dikkat ve özen gösterilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinin İdare tarafından yanlış yorumlandığı ve bundan sonraki süreçte bulgu konusu ile ilgili olarak azami dikkat ve özenin gösterileceği belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.