MEHMET BALiOGLU

Mevzuatın Öngördüğü Şartları Taşımayan Personelin Müdür Kadrosuna Atanması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Ayaş Belediyesi tarafından dört yıllık teknik okul mezunu olmayı gerektiren müdür kadrosuna bu şartı taşımayan personelin atanması nedeniyle liyakat ilkesinin zedelendiği görülmüştür.

Temel Bulgular

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3’üncü maddesinde öngörülen liyakat ilkesi uyarınca; kamu hizmeti görevlerine girilmesi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme ile görevin sona erdirilmesinin liyakat sistemine dayandırılması ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanması gerekmektedir.
  • Belediye memurlarının atanmaları ile görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’te belirlenmiştir.
  • Bahse konu olan şartlar; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanmak için kadronun görev alanı ile ilgili bölümlerden mezun olmak ve teknik öğrenim gerektirmeyen müdürlüklere atanmak için de maddede sayılan kadrolarda belirtilen süreler kadar çalışmış olmaktır.
  • Dolayısıyla müdür kadrosuna yapılacak atamalarda gerek Yönetmelik’in 6’ncı gerekse de 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartların tümünün birlikte sağlanması gerekmektedir.
  • Ancak yapılan incelemelerde; Ayaş Belediyesi tarafından dört yıllık teknik okul mezunu olmayı gerektiren müdür kadrosuna, iki yıllık teknik öğrenim mezunu personelin atandığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
  • Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye tarafından bundan sonraki atamalarda mevzuatta öngörülen şartların dikkate alınması gerekmektedir.
  • Hâlihazırdaki mevzuata aykırılıklara ilişkin herhangi bir hukuki gerekçe sunulmadığından bulgu konusu edilen hususa yönelik değerlendirme devam etmektedir.

Rapor Metni

Ayaş Belediyesi tarafından dört yıllık teknik okul mezunu olmayı gerektiren müdür kadrosuna bu şartı taşımayan personelin atanması nedeniyle liyakat ilkesinin zedelendiği görülmüştür.

Memurların özlük işlemlerine ilişkin genel çerçevenin çizildiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3’üncü maddesinde öngörülen liyakat ilkesi uyarınca; kamu hizmeti görevlerine girilmesi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme ile görevin sona erdirilmesinin liyakat sistemine dayandırılması ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanması gerekmektedir. Bu anlamda memur kadrolarına yapılan atamalarda mevzuatta öngörülen şartların aranması, bu ilkenin tesis edilmesi açısından önem arz etmektedir.

Belediye memurlarının atanmaları ile görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’te belirlenmiştir. Anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinde müdür kadrosuna yapılacak atamaların görevde yükselmeye tabi olduğu açıkça ifade edilmiştir. Aynı Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde görevde yükselme sınavına tabi atamalarda aranacak genel şartlar; görevde yükselme sınavında başarılı olmak ve son müracaat tarihi itibarıyla alt görevlerde toplam en az bir yıl çalışmış olmak şeklinde belirlenmiştir.

Müdür kadrosuna yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar ise mezkûr Yönetmelik’in 7’nci maddesinde sayılmak suretiyle belirlenmiştir. Bahse konu olan şartlar; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanmak için kadronun görev alanı ile ilgili bölümlerden mezun olmak ve teknik öğrenim gerektirmeyen müdürlüklere atanmak için de maddede sayılan kadrolarda belirtilen süreler kadar çalışmış olmaktır.

Dolayısıyla müdür kadrosuna yapılacak atamalarda gerek Yönetmelik’in 6’ncı gerekse de 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartların tümünün birlikte sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte Yönetmelik’in 20’nci maddesinde; aynı düzey görevlerden veya Yönetmelik kapsamı dışında bulunan başkan yardımcılığı gibi daha üst görevlerden müdür kadrosuna yapılacak atamalarda, sınav şartının aranmayacağı belirtilmiştir. Diğer şartlara ilişkin herhangi bir muafiyet öngörmeyen bu madde kapsamında yapılacak atamalarda da kişinin sınav dışındaki şartları taşıması gerekmektedir.

Ancak yapılan incelemelerde; Ayaş Belediyesi tarafından dört yıllık teknik okul mezunu olmayı gerektiren müdür kadrosuna, iki yıllık teknik öğrenim mezunu personelin atandığı görülmüştür.

Sonuç olarak, liyakat ilkesinin tesis edilmesini teminen görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda mevzuatta öngörülen şartların dikkate alınması önem arz etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda mevzuata uygun işlem tesis ettirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi tarafından verilen cevapta, bundan sonraki atamalarda mevzuatta öngörülen şartların dikkate alınacağı ifade edilmişse de hâlihazırdaki mevzuata aykırılıklara ilişkin herhangi bir hukuki gerekçe sunulmadığından bulgu konusu edilen hususa yönelik değerlendirmemiz devam etmektedir.