MEHMET BALiOGLU

Mevzuatı Gereğince Tahakkuk Ettirilen Alacaklardan Takibe Alınan Tutarların Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında Muhasebeleştirilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde, vadesinde ödenmeyen ve takibe alınan 125.167,01 TL tutarındaki kira alacağının, 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı yerine 140-Kişilerden Alacaklar Hesabında takip edildiği tespit edilmiştir.
  • Bu durum, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 54. ve 56. maddelerine aykırıdır ve mali tablolarda hataya neden olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 54: “Gelirlerden takipli alacaklar hesabı; mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden ortaya çıkan alacaklardan takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.”
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 56: “… a) Borç 1) Takibe alınan alacaklar bu hesaba borç, 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı, 122Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı, 127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı veya 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir…”

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Takibe alınan kira alacaklarının 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında izlenmesi gerekmektedir.
  • Mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi üretmesi için bu hususa dikkat edilmelidir.

Rapor Metni

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Hukuk Müşavirliği’nden alınan bilgiler ve kamu idaresi mali tablolarının incelenmesinde, İdare adına tahakkuk eden kira alacaklarından, vadesinde ödenmeyen ve takibe alınan 125.167,01 TL tutarındaki kısmının 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında takip edilmesi gerekirken 140-Kişilerden Alacaklar Hesabında takip edildiği görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı” başlıklı 54’üncü maddesinde;

“Gelirlerden takipli alacaklar hesabı; mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden ortaya çıkan alacaklardan takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilat, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Aynı Yönetmelik’in “Hesabın İşleyişi” başlıklı 56’ncı maddesinde ise;

“…

a) Borç

1) Takibe alınan alacaklar bu hesaba borç, 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı, 122Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı, 127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı veya 222-Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabına alacak kaydedilir…”

hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, vadesinde ödenmeyen ve takibe alınan 125.167,01 TL tutarındaki İdare adına tahakkuk eden kira alacaklarının 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında izlenmesi gerekirken 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına kaydedilmesi mali tablolarda hataya neden olmuştur/olacaktır.

Mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi üretmesi açısından takibe alınan kira alacaklarının 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında izlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Her ne kadar bulgu konusu bu husus 2020 yılında düzeltilmiş olsa da, icra ve dava konusu edilen bir kısım takipli alacağın 121-Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabında takip edilmesi gerekirken bu hesaba kaydedilmemesi sonucunda 2019 yılı mali tablolarında 125.167,01 TL lik hataya neden olunmuştur.