MEHMET BALiOGLU

Mevzuata Aykırı Enstitü Müdür Yardımcısı ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı Atamalarının Yapılması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Üniversite bünyesindeki bazı Enstitü ve Yüksekokullarda, Müdür Yardımcısı atamaları 2547 sayılı Kanun’un 19 ve 20. maddelerine aykırı olarak gerçekleştirilmiştir.
 • Atamalar, ilgili birimlerde görevli öğretim elemanları arasından yapılmak yerine, farklı birimlerde kadrosu bulunan öğretim elemanları arasından 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesine göre geçici olarak görevlendirme şeklinde yapılmıştır.
 • Bu durum, Kanun’un aradığı “birimde görevli aylıklı elemanları arasından atanma şartı” şartının yerine getirilmediği ve hukuki ve mali sorunlara yol açabileceği değerlendirilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 2547 sayılı Kanun Madde 19 (b)
 • 2547 sayılı Kanun Madde 20 (b)
 • 2547 sayılı Kanun Madde 13
 • 2547 sayılı Kanun Madde 16
 • 2547 sayılı Kanun Madde 40
 • 2547 sayılı Kanun Madde 13/b-4

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Mevzuata aykırı olarak yapılan Müdür Yardımcısı görevlendirmelerinin düzeltilmesi gerekmektedir.
 • Atamalar, 2547 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda, ilgili birimde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından yapılmalıdır.

Rapor Metni

Üniversite bünyesinde bulunan bazı Enstitülerde ve Yüksekokullarda Enstitü Müdür Yardımcısı ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı atamalarının mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.

2547 sayılı Kanunun “Enstitüler” başlıklı 19’uncu maddesinin (b) bendinde aynen:

“Madde 19 –

 1. ……..

 2. Enstitü müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.” denilmektedir.

Yine 2547 sayılı Kanunun “Yüksekokullar” başlıklı 20’nci maddesinin (b) bendinde

aynen:

“Madde 20-

 1. …..

 2. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.

Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.” hükmü yer almıştır.

2547 sayılı Kanunun 13, 16, 19 ve 20’nci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; yönetim görevleri için belirli akademik unvanların öngörüldüğü ve genel olarak ilgili birimde görevli, aylıklı (kadrolu) personel olma şartının getirildiği, böylece Yasa koyucu tarafından yönetim görevlerinin liyakat sahibi ve belirli bilgi birikimine ulaşmış öğretim elemanlarınca yürütülmesinin amaçlandığı, ayrıca “birimde görevli aylıklı elemanları arasından” denilmek suretiyle birimdeki eğitim-öğretim sürecini ve sorunlarını bilen öğretim elemanlarının yerine, dışarıdan yapılabilecek atamaların önlenmek istediği anlaşılmaktadır.

Ancak; üniversitelerde öğretim elemanı açığı bulunmakta ve bu ihtiyaç 2547 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesinde düzenlenen öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması hakkında hükümler uyarınca diğer üniversitelerden temin edilen öğretim üyeleri ile geçici olarak karşılanmaya çalışılmakta, yine bu çerçevede yönetici atamalarının yapılacağı ilgili birimde gerekli nitelikleri haiz yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığı durumlarda atamalar, kadrosu aynı üniversitenin diğer birimlerinde bulunan öğretim elemanları arasından yapılmakta, diğer birimlerde de gerekli nitelikleri taşıyan öğretim elemanı bulunmadığı durumlarda ise başka unvanlı öğretim üyeleri arasından atama yapılmaktadır.

Müdür Yardımcılığı görevinin; Üniversitenin diğer birimlerinden gelen öğretim üyeleri tarafından yürütüldüğü Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Yabancı Diller Yüksek Okulunda, yönetici olarak çalışabilecek yeterli sayıda kadrolu öğretim elemanı mevcut olup; mevzuat uyarınca söz konusu birimlerde müdür yardımcısı olarak bunlar arasından bir görevlendirme yapılması gerekirken:

 1. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılarından birinin Tıp Fakültesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından,

 2. Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcılarından birinin Güzel Sanatlar Fakültesinin, diğerinin de Devlet Konservatuvarının aylıklı öğretim üyeleri arasından,

 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısının Mimarlık Fakültesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından,

 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsünün Müdür Yardımcılarının ikisinin de Buca Eğitim Fakültesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından,

 5. Fen Bilimleri Enstitüsünün Müdür Yardımcılarından birinin Fen Fakültesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından, diğerinin de Mühendislik Fakültesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından

 6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcılarından birinin Rektörlük Biriminin aylıklı öğretim üyeleri arasından ve

 7. Yabancı Diller Yüksek Okulunun Müdür Yardımcılarından birinin de Buca Eğitim Fakültesinin aylıklı öğretim üyeleri arasından

2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca atandığı görülmüştür. Ancak 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi ile yapılan görevlendirmeler geçici olup, bu şekilde diğer birimlere atanan öğretim üyelerinin kadroları kendi birimlerinde kalmaktadır. Bu nedenle; bu şekilde

yapılan atamalar sonucu yapılan müdür yardımcısı görevlendirmelerinde Kanunun aradığı

“birimde görevli aylıklı elemanları arasından atanma şartı” şartı gerçekleşmemektedir.

Diğer taraftan; 2547 sayılı Kanuna aykırı olarak yapılan görevlendirme sonucu enstitü ve yüksekokul müdür yardımcısı olarak atanan öğretim üyesinin müdür yardımcılığına bağlı idari ve mali haklardan yararlanması da mümkün olmayacaktır. Bu nedenle hukuki ve mali sorunların ortaya çıkmasını engelleyecek nitelikte mevzuata aykırı işlemlerin düzeltilerek, atamaların 2547 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.