MEHMET BALiOGLU

Mevduat Hesaplarından Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

  • Kamu idaresi, 2018 yılında toplam 2.138.759,52 TL mevduat faiz geliri elde etmiştir.
  • Ancak, bu faiz gelirleri, %15 gelir vergisi stopajı düşülerek net tutar olarak 1.868.257,90 TL olarak muhasebeleştirilmiştir.
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre, tahakkuk eden faiz gelirlerinin stopaj kesintisi yapılmadan önceki brüt tutarı üzerinden muhasebeleştirilmesi gerekir.
  • Bu nedenle, mevzuata aykırı olarak net tutar üzerinden muhasebeleştirme yapılmış olması nedeniyle, 2018 yılı mali tablolarında 270.501,62 TL tutarında hata bulunmaktadır.
  • Kamu idaresi, denetim raporuna verdiği cevapta, bulguyu kabul etmiş ve gerekli yevmiye kayıtlarını yaptığını bildirmiştir.
  • Ancak, geçmişe dönük mali tablolarda düzeltme işlemi yapılamayacağından, 2018 yılı mali tablolarında hata varlığı devam etmektedir.
  • Bu durum, mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.
  • Kamu idaresi, geçmişe dönük mali tablolarda düzeltme işlemi yapmalıdır.
  • Kamu idaresi, mali tablolarındaki hataları önlemek için gerekli önlemleri almalıdır.
  • Kamu idaresi, mali tablolarını düzenlerken, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun hareket etmelidir.

Rapor Metni

Kamu idaresinin mali tablolarında 2018 yılı içinde toplam 2.138.759,52 TL mevduat faiz geliri elde ettiği görülmüş; ancak bunlara ilişkin muhasebe kayıtları incelendiğinde faiz gelirinin %15 gelir vergisi stopajı düşülerek net tutar olarak 1.868.257,90 TL 600 Gelirler Hesabına kayıt yapıldığı tespit edilmiştir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin Gayri safilik ilkesi başlıklı 39’uncu maddesinde; “Gelir ve giderler, herhangi bir düzenleme veya standart ile aksi kararlaştırılmadıkça netleştirilmeden kaydedilir” denmektedir.

Aynı Yönetmeliğin Faaliyet Sonuçları Tablosu İlkesi başlıklı 6’ncı maddesinin (a) fıkrasında; “Kamu idarelerinin faaliyetlerine ilişkin gelir ve gider işlemleri, tahakkuk esasına dayalı olarak gelir ve gider hesaplarında izlenir. Gelir ve gider hesapları, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü

gelir ve giderin kaydına mahsustur.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, tahakkuk eden faiz gelirlerinin stopaj kesintisi yapılmadan önceki brüt tutarı olan 2.138.759,52 TL üzerinden 600 Gelirler Hesabında, buna ilişkin olarak stopaj yapılan vergi ve benzeri giderler olan 270.501,62 TL nin de 630 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler Hesabında muhasebeleştirilmesi gerekirken mevzuata aykırı olarak net tutar üzerinden 1.868.257,90 TL nin 600 Gelirler Hesabına kayıt yapıldığı anlaşılmıştır.

Tablo 12: Belediye’nin Elde Ettiği Faiz ve Stopaj Tutarları

BANKA ADI

ŞUBE

ÖZET BİLGİ

VADELİ HESAP NO

BRÜT FAİZ TUTARI

(TL)

STOPAJ (TL)

NET FAİZ (TL)

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

GAZİ BULVARI ŞUBESİ

GÜNLÜK

00158018016890731

535.791,86

63.321,13

472.470,73

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

GAZİ BULVARI ŞUBESİ

HAFTALIK

00158018014949091

1.602.967,66

207.180,49

1.395.787,17

TOPLAM

2.138.759,52

270.501,62

1.868.257,90

Kamu idaresi cevabında; “Anılan madde gereği, öneri doğrultusunda, 20.05.2019 tarih ve 3981, 3982, 3995, 4017 no’ lu yevmiye numaralı muhasebe işlem fişleri ile işlem gerçekleştirilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından gönderilen cevapta bulgu konusu husus kabul edilmiş olup gerekli yevmiye kayıtlarının yapıldığı belirtilmiştir. Ancak geçmişe dönük mali tablolarda düzeltme işlemi yapılamayacağından, 2018 yılı mali tablolarında 270.501,62 TL tutarında hatanın varlığı devam etmektedir ve bu durum mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.