MEHMET BALiOGLU

Mevduat Faiz Gelirlerinin Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

 • Kamu idaresinin mali tablolarında 2018 yılı içinde toplam 72.803,53 TL mevduat faiz geliri elde edilmiştir.
 • Faiz gelirinin gelir vergisi stopajı düşülerek net tutar üzerinden muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir.
 • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre gelir ve giderler herhangi bir düzenleme veya standart ile aksi kararlaştırılmadıkça netleştirilmeden kaydedilir.
 • Tahakkuk eden faiz gelirlerinin stopaj kesintisi yapılmadan önceki brüt tutar üzerinden muhasebeleştirilmesi gerekir.
 • Bayraklı Belediyesi’nin 2018 yılı mevduat faiz gelirlerinin muhasebeleştirilmesinde hatalar olduğu tespit edilmiştir.
 • Söz konusu hatalı muhasebeleştirmeler sonucunda faaliyet sonuçları tablosunda 12.774,58 TL tutarında eksiklik meydana gelmiştir.
 • Kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususlara iştirak edilmiş ve mevduat faiz gelirlerinin brüt tutar üzerinden muhasebeleştirilmesi ile ilgili çalışmalara başlandığı ifade edilmiştir.

Temel Bulgular

 • Kamu idaresinin 2018 yılı faaliyet sonuçları tablosunda 600 Gelirler Hesabı ve 630 Giderler Hesabına yönelik 12.774,58 TL tutarında hata meydana gelmiştir.
 • Söz konusu hesaplar bakımından faaliyet sonuçları tablosunun doğru ve güvenilir veri içermediği değerlendirilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Gayri safilik ilkesi” başlıklı 39’uncu maddesi
 • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Faaliyet Sonuçları Tablosu İlkesi” başlıklı 6’ncı maddesinin (a) bendi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Kamu idarelerinin mevduat faiz gelirlerini brüt tutar üzerinden muhasebeleştirmesi gerekmektedir.
 • Mevduat faiz gelirlerine ilişkin stopaj yapılan vergi ve benzeri giderler ayrı bir hesapta izlenmelidir.
 • Faaliyet sonuçları tablosunda hataların düzeltilmesi için gerekli işlemler yapılmalıdır.

Rapor Metni

Kamu idaresinin mali tablolarında 2018 yılı içinde toplam 72.803,53 TL mevduat faiz geliri elde ettiği görülmüş; ancak bunlara ilişkin muhasebe kayıtları incelendiğinde tahakkuk eden faiz gelirinin gelir vergisi stopajı düşülerek net tutar üzerinden muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Gayri safilik ilkesi” başlıklı 39’uncu maddesinde; gelir ve giderlerin herhangi bir düzenleme veya standart ile aksi kararlaştırılmadıkça netleştirilmeden kaydedileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Yönetmelik’in “Faaliyet Sonuçları Tablosu İlkesi” başlıklı 6’ncı birinci fıkrasının

(a) bendinde;

“Kamu idarelerinin faaliyetlerine ilişkin gelir ve gider işlemleri, tahakkuk esasına dayalı olarak gelir ve gider hesaplarında izlenir. Gelir ve gider hesapları, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin kaydına mahsustur.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, tahakkuk eden faiz gelirlerinin stopaj kesintisi yapılmadan önceki brüt tutar üzerinden 600.05.01.09.03 Mevduat Faizleri Hesabında, buna ilişkin olarak stopaj yapılan vergi ve benzeri giderlerin de 630.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler Hesabında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, Bayraklı Belediyesinin 2018 yılı mevduat faiz gelirlerinin muhasebeleştirilmesinde 600.05.01.09.03 Mevduat Faizleri Hesabının brüt faiz gelirlerinden stopaj tutarlarının düşülmüş haliyle alacaklandırıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu hatalı muhasebeleştirmeler sonucunda 600.05.01.09.03 Mevduat Faizleri Hesabı ve 630.03.04.03.01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler Hesabı faaliyet sonuçları

tablosunda 12.774,58 TL tutarında eksik yer almaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Mevduat faiz gelirlerinin brüt tutar üzerinden muhasebeleştirilmesi ile ilgili çalışmalara başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında bulgu konusu hususlara iştirak edilmiş olup, mevduat faiz gelirlerinin brüt tutar üzerinden muhasebeleştirilmesi ile ilgili çalışmalara başlandığı ifade edilmiştir. Ancak, bulguda belirtilen muhasebe işlemleri dolayısıyla İdarenin 2018 yılı faaliyet sonuçları tablosunda 600 Gelirler Hesabı ve 630 Giderler Hesabına yönelik 12.774,58 TL tutarında hata meydana gelmiştir. Söz konusu hesaplar bakımından faaliyet sonuçları tablosunun doğru ve güvenilir veri içermediği değerlendirilmektedir.