MEHMET BALiOGLU

Mevduat Faiz Gelirlerinin Net Tutar Üzerinden Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu:

  • Belediyenin mevduat faiz gelirlerinin muhasebeleştirilmesinde yanlış uygulama yapması

Temel Bulgular:

  • Belediye, mevduat faiz gelirlerini gelir vergisi stopajı düşüldükten sonra netleştirilerek muhasebeleştirdi.
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre, tahakkuk eden faiz gelirlerinin stopaj kesintisi yapılmadan önceki brüt tutar üzerinden muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
  • Belediye, 2018 yılında 5.213.884,72 TL brüt faiz geliri elde etti, bu tutardan 613.641,46 TL vergi ve benzeri kesintiler yapıldı.
  • Belediye, net tutarı 600 Gelirler Hesabında, kesinti tutarını ise 630 Giderler Hesabında muhasebeleştirmeliydi.
  • Belediye, gelir tutarını bankaya yatan net tutar kadar gösterdi ve yapılan kesintiyi hesaplara yansıtmadı.
  • Yanlış uygulama sonucunda Faaliyet Sonuçları Tablosunda 600 hesap kodunda izlenen mevduat faiz geliri hesabı ile 630 hesap kodunda izlenen vergi ödemeleri ve benzeri giderler hesabı 613.641,46 TL eksik göründü.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Belediye, mevduat faiz gelirlerini tahakkuk esasına göre ve stopaj kesintisi yapılmadan önceki brüt tutar üzerinden muhasebeleştirmelidir.
  • Belediye, yanlış uygulamayı düzeltmeli ve düzeltme tutarını sonraki dönem faaliyet sonuçlarına yansıtmalıdır.

Rapor Metni

2018 yılı içinde elde edilen mevduat faiz gelirleri gelir vergisi stopajı düşüldükten sonra netleştirilerek 600.05.01.09.03 hesabında muhasebeleştirilmiştir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Gayrisafilik ilkesi” başlıklı 39’uncu maddesinde; “Gelir ve giderler, herhangi bir düzenleme veya standart ile aksi kararlaştırılmadıkça netleştirilmeden kaydedilir” denilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin “Faaliyet Sonuçları Tablosu İlkesi” başlıklı 6’ncı maddesinin a fıkrasında, “Kamu idarelerinin faaliyetlerine ilişkin gelir ve gider işlemleri, tahakkuk esasına dayalı olarak gelir ve gider hesaplarında izlenir. Gelir ve gider hesapları, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin kaydına mahsustur” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, tahakkuk eden faiz gelirlerinin stopaj kesintisi yapılmadan önceki brüt tutar üzerinden 600 Gelirler Hesabında, buna ilişkin olarak stopaj yapılan vergi ve benzeri giderlerin de 630 Giderler Hesabında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. 2018 yılında kurum 5.213.884,72 TL brüt faiz geliri elde etmiş, bu tutardan 613.641,46 TL vergi ve benzeri kesintiler yapılmıştır. Kesintiler sonrasında kalan net tutar 4.600.243,26 TL’dir. Bunun muhasebeleştirilmesi 5.213.884,72 TL Gelirlere, 613.641,46 TL’si Giderlere, 4.600.243,26 TL Banka Hesaplarına alınması şeklinde olmalıydı. Yapılan uygulamada gelir tutarı bankaya yatan net tutar kadar gösterilmiş, yapılan kesinti hesaplara yansıtılmamıştır.

Yapılan yanlış uygulama sonucunda Faaliyet Sonuçları Tablosunda 600 hesap kodunda izlenen mevduat faiz geliri hesabı ile 630 hesap kodunda izlenen vergi ödemeleri ve benzeri giderler hesabı 613.641,46 TL eksik görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Gerekli düzeltmeler yapılmış olup uygulamaya devam edilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Belediye tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığı belirtilmiş fakat herhangi bir kanıtlayıcı belge gönderilmemiştir. Konu takip eden denetim döneminde izlenecektir.