MEHMET BALiOGLU

Mevduat Faiz Gelirlerinin Hatalı Muhasebeştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Mevduat faiz gelirinin muhasebeleştirilmesinde hatalı hesap kullanımı tespit edilmiştir.
  • Faiz geliri tutarının 805 Bütçe Gelirleri Yansıtma Hesabına borç, 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilmesi gerekirken tersi yapılmıştır.
  • Kamu idaresi 28.951,23 TL tutarındaki faiz gelirini hatalı şekilde muhasebeleştirmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 413. Maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Söz konusu hesaplarda yapılan temel muhasebe hatasının tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.

Rapor Metni

Mevduat faiz gelirinin muhasebe kaydında faiz geliri tutarının 805 Bütçe Gelirleri Yansıtma Hesabına borç, 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydı yapılması gerekirken tam tersi kayıt yapıldığı görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 413’üncü maddesinde; Bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilatın bir taraftan 102 Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedileceği belirtilmektedir.

Kamu idaresinin banka mevduatı karşılığı elde ettiği 28.951,23 TL faiz gelirini, 800 Bütçe Gelirleri Hesabına borç, 805 Bütçe Gelirleri Yansıtma Hesabına alacak kaydederek muhasebeleştirdiği anlaşılmıştır.

Söz konusu hesaplarda yapılan temel muhasebe hatasının tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği değerlendirilmiştir.