MEHMET BALiOGLU

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresinden Çevre Temizlik Vergisi Paylarının Bir Kısmının Tahsil Edilmemesi

Rapor Özet

  • Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesine aktarılması gerekli çevre temizlik vergisi paylarının bir kısmının Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmediği tespit edilmiştir.
  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre, su ve kanalizasyon idarelerinin konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde yirmisini, münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyük şehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktarması gerekir.
  • Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gönderilen Çevre Temizlik Vergisi Paylarının Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olduğu, 2018 yılının kalan aylarına yönelik olarak herhangi bir pay aktarımının yapılmadığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
  • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
  • Mersin Büyükşehir Belediyesinin Çevre Temizlik Vergisi Paylarına ilişkin tahakkuk ve tahsil süreçlerini yasal yetkileri çerçevesinde takip etmesi.
  • Pay aktarımlarında yaşanan gecikmelere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı uygulanması.

Rapor Metni

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesine aktarılması gerekli çevre temizlik vergisi paylarının bir kısmının Mersin Büyükşehir Belediyesine gönderilmediği görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çevre Temizlik Vergisi” başlıklı mükerrer 44’üncü maddesinde; su ve kanalizasyon idarelerinin (büyük şehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan) konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde yirmisini münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyük şehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktaracağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu maddede tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye yatırmayan idarelerden bu tutarların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edileceği belirtilmiştir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gönderilen Çevre Temizlik Vergisi Paylarının Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olduğu, 2018 yılının kalan aylarına yönelik olarak herhangi bir pay aktarımının yapılmadığı görülmüştür.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Çevre Temizlik Vergisi Paylarına ilişkin tahakkuk ve tahsil süreçlerini yasal yetkileri çerçevesinde takip etmesinin, pay aktarımlarında yaşanan gecikmelere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı uygulamasının kamu yararına olacağı ve muhtemel hukuki ihtilafları önleyeceği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Özetle, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından tahsil edilen ve Mersin Büyükşehir Belediyesine aktarılması gereken 2018 yılı Haziran-Aralık dönemine ait çevre temizlik vergisi paylarına ilişkin olarak 951.983,16 TL tutarında tahakkuk kaydı yapıldığı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından verilen cevapta bulguya iştirak edilmiş ve 2018 yılı Haziran-Aralık dönemine ait çevre temizlik vergisi paylarına ilişkin olarak 951.983,16 TL tutarında tahakkuk kaydı yapıldığı belirtilmiştir. Bulguda da bahsedildiği üzere, Çevre Temizlik Vergisi Paylarına ilişkin tahakkuk ve tahsil süreçlerinin takip edilmesi, pay aktarımlarında yaşanan gecikmelere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı uygulanması kamu yararına olacaktır.