MEHMET BALiOGLU

Memurlar Eliyle Yapılması Gereken İşlerin Danışmanlık Hizmeti Almak Suretiyle Yerine Getirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Üniversite bünyesinde mali işler, iletişim, resim ve heykel müzesinin faaliyete geçirilmesi, hukuk işleri, yayın evinin hayata geçirilmesi gibi görevler için danışmanlık hizmeti alınmıştır.
 • Mevzuat hükümleri incelendiğinde, bu görevlerin asli ve sürekli görevler niteliğinde olduğu ve kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerektiği tespit edilmiştir.
 • Danışmanlık hizmeti alınan kişilere sürekli ve düzenli çalışma imkânı sağlanmış ve kamuya ait bilgiler paylaşılmıştır.
 • Kamu görevlisi olmayan kişilerle bilgi ve belge paylaşımı risk oluşturmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 128
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 51 ve 52
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 11 ve 60
 • 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Madde 27 ve 35
 • 17.02.2003 tarih ve 25023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi Yönetmeliği Madde 9
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayın Yönergesi
 • 12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Madde 5

Önerilen Ana Eylem Noktaları

 • Üniversite bünyesinde mali işler, iletişim, resim ve heykel müzesinin faaliyete geçirilmesi, hukuk işleri, yayın evinin hayata geçirilmesi gibi görevlerin mevzuat hükümleriyle görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Üniversite bünyesinde memurlar eliyle yürütülmesi gereken mali işler, iletişim, resim ve heykel müzesinin faaliyete geçirilmesi, hukuk işleri, yayın evinin hayata geçirilmesi gibi görevlerin yürütülmesi için danışmanlık hizmeti satın alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının D. Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler 1. Genel ilkeler başlıklı 128’inci maddesine göre, Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun “Yönetim Örgütleri” başlıklı 51’inci maddesinde;

“a. Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur. …”

Aynı kanunun “Atama esasları” başlıklı 52’inci maddesinde;

“Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uzmanlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak Yükseköğretim Üst Kuruluşunun Başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü alınarak rektör tarafından atanır. … ”

Hükümleri ile Üniversitelerin yönetim örgütünde görev alanlar ve bu görevlere atamanın nasıl yapılacağını düzenlemektedir.

Yukarıdaki hükümlere göre; üniversitelerde rektöre bağlı danışmanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler arasından üniversite yönetim kurulunun görüşü alınmak şartıyla rektöre tarafından atanabilecektir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Üst Yöneticiler” başlıklı 11’inci maddesinde;

“…

Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “Malî hizmetler Birimi” başlıklı 60’ıncı maddesinde ise;

“Kamu idarelerinde aşağıda sayılan görevler, malî hizmetler birimi tarafından yürütülür: …

k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

…” hükümleri yer almaktadır.

5018 sayılı Kanun, Üst Yöneticileri kurumun mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin sağlanması, gözetilmesi ve izlenmesi konusunda genel sorumlu saymıştır. Mali Hizmetler Birimine ise özel olarak bu alanlarda görev yüklemiştir. Aynı şekilde malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak ta mali hizmetler biriminin görevleri arasındadır.

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatının kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Bu Kararnamenin 27’inci maddesine göre, basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak genel sekreterliğin görevleri arasındadır. Hukuk müşavirliğinin görevlerini düzenleyen 35’inci maddeye göre, üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, üniversitelerin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak hukuk müşavirliğinin görevlerindendir.

17.02.2003 tarih ve 25023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi Yönetmeliği, Resim ve Heykel Müzesinin yönetimi ve gelişimi ile ilgili esasları düzenlemiştir. Bu yönetmeliğin 9’uncu maddesine göre; müze yönetimini ve müze çalışmalarını ilgili mevzuat (yasalar, tüzükler, yönetmelikler) ve bu özel yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütmek müze müdürünün görevleri arasındadır. Yine bu yönetmelik ile müzenin kuruluş amacına uygun olarak faaliyet göstermesi için görev verdiği ve sorumluluk yüklediği Müze Danışma Kurulu, Müze Daimi Kurulu, Müze Müdür Yardımcıları, Plastik Sanatlar Restorasyon ve Konservasyon birimleri kurulmuştur.

MSGSÜ Senatosu’nun 22/11/2018 tarih ve 16 sayılı toplantısıyla yürürlüğe giren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayın Yönergesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı birimler tarafından gerçekleştirilen ya da öğretim elemanları tarafından hazırlanan kitapların yayımı, basımı, dağıtımı ve satışına yönelik ilke ve esasları kapsamaktadır. Bu yönergeye göre görev tanımları, yetkileri ve sorumlulukları belirlenen Yayın Komisyonu, Yayın Koordinatörlüğü, Yayın İnceleme Komitesi gibi organlar marifetiyle yayın süreci koordine edilecektir.

Ayrıca 12 Temmuz 2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazete’!de yayımlanan İç

Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde;

“İç denetim, nesnel güvence sağlamanın yanında, özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliştirmede idarelere yardımcı olmak üzere bağımsız ve tarafsız bir danışmanlık hizmeti sağlar. Danışmanlık hizmeti, idarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin sistemli ve düzenli bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; Danışmanlık hizmeti, iç denetim biriminin faaliyetlerinin bir parçasıdır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri ve açıklamalara göre danışmanlık hizmeti alınan görev alanlarına ilişkin görevlilerin Üniversite organizasyon yapısı içerisinde mevcut olduğu, görev ve sorumluluklarının mevzuata göre belirlendiği anlaşılmaktadır. Aynı şekilde bu görevler kamu görevlileri eliyle yürütülmesinin esas olduğu değerlendirilmektedir.

MSGSÜ bünyesinde mali işler, iletişim, resim ve heykel müzesinin faaliyete geçirilmesi, hukuk işleri, yayın evinin hayata geçirilmesi gibi görevlerin yürütülmesi için danışmanlık hizmeti alınan kişilere sürekli ve düzenli çalışmaları için yerler tahsis edilmiştir. Hizmet yaptıkları birime ilişkin kamuya ait olması gereken bilgiler kendileriyle paylaşılmıştır. Kamu görevlilerinin yetkileri ve sorumlulukları mevzuat hükümleri ile belirlenerek kamuya ait bilgi ve belgelerin korunması sağlanırken bu görevlere ait bilgi ve belgelerin kamu görevlisi olmayan kişilerle paylaşılması risk oluşturmaktadır.

Bu itibarla, Üniversite bünyesinde mali işler, iletişim, resim ve heykel müzesinin faaliyete geçirilmesi, hukuk işleri, yayın evinin hayata geçirilmesi gibi görevlerin mevzuat hükümleriyle görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerekmektedir.