MEHMET BALiOGLU

Memur Toplu Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Belediye Meclis Kararının Alınmaması ve Sözleşme Süresinin Kanuna Aykırı Olarak Belirlenmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular:

  • Belediye personeli için sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin imzalanan memur toplu sözleşmesi için Belediye Meclisi kararı alınmamıştır.
  • Sözleşme, izleyen mahalli idareler genel seçim tarihini geçecek şekilde yürürlüğe konulmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Belediyelerin sosyal denge tazminatı ödenebilmesi için Belediye Meclisinin karar vermesi ve ilgili sözleşmenin izleyen mahalli idareler genel seçim tarihini geçmeyecek şekilde yürürlüğe konulması gerekmektedir.
  • Kamu İdaresi tarafından bulguda belirtilen hususlar çerçevesinde gerekli meclis kararlarının alınmasına özen gösterileceği ifade edilmiştir.
  • Bulgu konusu yapılan tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Belediye personeline sosyal denge tazminatının ödenebilmesi amacıyla imza altına alınan ve 02/01/2018-31/12/2019 tarihlerini kapsayan memur toplu sözleşmesi için Belediye Meclis kararının alınmadığı ve söz konusu sözleşmenin izleyen mahalli idareler genel seçim tarihini geçecek şekilde yürürlüğe konulduğu tespit edilmiştir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması” başlıklı 32’nci maddesinin 1’inci fıkrasında;

27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 15’inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz.” denilmektedir.

Mezkur Kanun’un 32’nci maddesinin 2’nci fıkrasında ;

Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez.”denilmektedir.

Belediyelerin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ile ilgili belediyede en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanun’da öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir. Ancak memur toplu sözleşmesi yapılmadan önce sosyal

denge tazminatının ödenmesine ilişkin Belediye Meclisinin karar vermesi ve ilgili sözleşmenin izleyen mahalli idareler genel seçim tarihini geçmeyecek şekilde yürürlüğe konulması gerekmektedir.

Bayrampaşa Belediyesi ile BEM-BİR-SEN Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında 2018 ve 2019 yılları içerisinde ödenecek sosyal denge tazminat tutarlarını belirlemek için hazırlanıp imza altına alınan memur toplu sözleşmesi için gerekli olan belediye meclis kararının alınmamış olmasının ve izleyen mahalli idareler genel seçim tarihini geçecek şekilde yürürlüğe konulmasının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “2019 yılı mahalli idareler seçimleri akabinde Belediye Meclisinin 15.04.2019 tarihli ilk toplantısında alınan 25 No’lu Meclis Kararı ile sosyal denge sözleşmesinin imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmiş olup, bulguda yer alan hususlar çerçevesinde ve toplu sözleşme dönemleri öncesinde meclis kararlarının yenilenmesine devam edilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından bulguda belirtilen hususlar çerçevesinde gerekli meclis kararlarının alınmasına özen gösterileceği ifade edilmiş olup bulgu konusu yapılan tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.