MEHMET BALiOGLU

Memur Maaş Ödemelerinin Muhasebe Kayıtlarında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine Uyulmaması

Rapor Özet

Ana Konu:

 • Memur maaş ödemelerinde yapılan hatalı kayıtların tespiti
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne aykırı işlemlerin yapılması

Temel Bulgular:

 • Memur maaş ödemelerine ilişkin yapılan kayıtlarda yönetmelik hükümlerine aykırı davranıldığı tespit edilmiştir.
 • 320-Bütçe Emanetleri Hesabı’na yapılan kayıtların yönetmelik hükümlerine göre yapılmadığı belirlenmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

 • 27.05.2016 tarihli ve mükerrer 29724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

 • Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılan kayıtların düzeltilmesi
 • Memur maaş ödemelerinin yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılması
 • 320-Bütçe Emanetleri Hesabı’na yapılan kayıtların yönetmelik hükümlerine göre yapılması

Rapor Metni

Memur maaş ödemelerine ilişkin yapılan kayıtlarda Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan hükümlere aykırı davranılarak hatalı kayıtların yapıldığı görülmüştür.

27.05.2016 tarihli ve mükerrer 29724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 248’inci maddesinde, 320-Bütçe Emanetleri Hesabının; mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılacağı düzenlenmiştir.

Yönetmelik’in 250’inci maddesine göre ise, hesabın alacağına yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibidir:

 1. Bütçe gideri olarak tahakkuk ettirilen tutarlardan herhangi bir nedenle hak sahiplerine ödenemeyenler bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına ya da söz konusu tutar varlığa dönüştürülecek bir harcama unsuru ise ilgili varlık hesabına borç; diğer taraftan 835- Gider Yansıtma Hesabına alacak, 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydedilir.
 2. Bir istihkak karşılığı olarak daire mutemetlerine verilen paralardan, mutemetler tarafından, herhangi bir nedenle alacaklısına ödenemeyerek muhasebe birimine iade edilen miktarlar, ilgilisine ödenmek üzere bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabına borç kaydedilir.
 3. 15 Aralık -31 Aralık tarihlerine ilişkin hesaplanan işçi ücretleri bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak, 830- Bütçe Giderleri Hesabına borç kaydedilir.
 4. Dönem sonunda bu hesabın zaman aşımı sürelerine göre bölümlenmiş alt hesaplarında kayıtlı tutarlar, zaman aşımı sürelerini güncellemek için bu hesaba alacak ve borç kaydedilir.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde memur maaşlarının ödenmesinde yapılacak muhasebe kayıtlarında 320-Bütçe Emanetleri Hesabının alacağına bir kayıt yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Ancak yapılan incelemede; memur maaşlarının ödenmesi sürecinde (Kasım ücret ödemesi 2748821 no.lu yevmiye) öncelikle ayın 14’ünde bir kaynak hesabı olması ve ilk kaydın alacak tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak, 320-Bütçe Emanetleri Hesabın borcuna kayıt yapılarak 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) ile ödeme yapıldığı ve daha sonra ayın 22’sinde bu kez gider hesaplarının borcuna ve 320-Bütçe Emanetleri Hesabının borcuna kayıt yapıldığı görülmüştür. Yapılan uygulama hem yanlış hesapların kullanılması hem de bu hesaplara yapılan kayıtların hatalı olması noktasında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun değildir.

Netice olarak, 01.01.2022-31.12.2022 döneminde 320 no.lu Hesabın 320.01.01.01.01, 320.01.01.01.02, 320.01.01.01.03 ve 320.01.01.01.04 no.lu TL hesaplarına memur ücretleri ile ilgili olarak toplamda 1.505.057.271,10 TL kaydedilmiş bulunmaktadır.

Kamu İdaresi cevabında bulgu konusunu kabul etmiş ancak herhangi bir işlem yapmamıştır. Dolayısıyla bulgunun raporda yer alması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu itibarla, memur maaşlarına ilişkin muhasebe kayıtlarında mezkûr Yönetmelik çerçevesinde hareket edilerek 320-Bütçe Emanetleri Hesabının kullanımı uygulamasından vazgeçilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.