MEHMET BALiOGLU

Marmara Belediyeler Birliğine Ödemesi Gereken Üyelik Aidatının Gönderilmemesi ve Borçların Muhasebede İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

– Şişli Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği’ne 2022 yılına kadar olan yıllık üyelik aidatını ödememiştir.
– Ödenmeyen aidat tutarı 1.064.724,44 TL’dir.
– Bu borç vadesine göre Hesaplar Kanununun 368 ve 438 sayılı hesaplarında izlenmesi gerekirken herhangi bir muhasebe kaydı yapılmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

– 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
– Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğü

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

– İdareninBirlik Tüzüğünü meclisince onaylayarak taahhüt ettiği aidat ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmesi.
– Borçlu bulunduğu durumda borcunu doğru hesapta ve gerçek tutarları ile izlemesi.

Rapor Metni

İdarenin üyesi olduğu Marmara Belediyeler Birliğine ödemesi gereken yıllık üyelik aidatını göndermediği görülmüştür.

Marmara Belediyeler Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na göre kurulmuş olup, mezkûr Kanun’un “Kuruluş” başlıklı 4’üncü maddesinde; kurulmuş bir birliğe üyeliğin, üye olmak isteyen mahallî idare meclisinin kararı ve buna dayalı başvurusu üzerine, birlik meclisinin kabulü ile olacağı düzenlenmiştir.

Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün “Birliğe Üyelik” başlıklı 9’uncu maddesinde;

“(1) Birliğe üye olmak isteyen belediyenin, belediye meclisinden, Birlik Tüzüğünü kabul ettiğini belirten, üyelik meclis kararını Birliğe göndermesi ve üyelik talebinin Birlik Meclisi tarafından kabulü ile Birliğe üye olunur.”

“Birlik Üyelerinin Hak, Yetki ve Sorumlulukları” başlıklı 10’uncu maddesinde;

“(1) Birliğin üyesi olan belediyenin, Birliğin hizmetlerinden yararlanma, Birlik yönetimine katılma, Birlik organlarında temsil edilme hak ve yetkisi; Birlik giderlerine katılma paylarını ödeme sorumluluğu vardır.”

“Yıllık Üyelik Aidatı ve Ortak Hizmetlere Katılım Giderleri” başlıklı 29’uncu maddesinde;

“(1) Üye belediyeler, belediye meclisince kabul edilmiş gelir kesin hesaplarını, kesinleşmesini müteakip bir ay içerisinde Birlik Başkanlığına gönderir.

(2) Üye belediyeler, belediye meclisince kabul edilmiş gelir kesin hesaplarının on binde

beşini (5/10.000); yıllık üyelik aidatı olarak tahakkuk ettirir ve mali yıl içerisinde Birliğin hesabına aktarır.” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer alan düzenlemelere göre; kurulmuş bir birliğe üyelik, üye olmak isteyen belediyenin meclisi tarafından birlik tüzüğünün kabul edilmesi ve kararın birliğe gönderilmesi ile üyelik talebinin birlik meclisi tarafından kabulü ile gerçekleşecektir. Üye belediyeler, belediye meclislerince kabul edilmiş gelir kesin hesaplarını kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde birliğe göndermesi, ayrıca belediye meclisince kabul edilmiş gelir kesin hesaplarına göre en son kesinleşmiş gelirlerinin on binde beşini yıllık üyelik aidatı olarak tahakkuk ettirilmesi ve mali yıl içerisinde birliğin hesabına aktarması gerekmektedir. Birliğe üye olan belediyelerin birlik giderlerine katılma paylarını ödeme sorumluluğu bulunmaktadır.

Şişli Belediyesi Marmara Belediyeler Birliğine ilgili prosedürü gerçekleştirerek üye olmuş bulunmaktadır. Birlik tüzüğünün belediye meclisinde kabul edilmesiyle tüzükte yer alan düzenlemelere uyulacağı taahhüt altına alınmıştır.

Yapılan incelemede; İdarenin, Marmara Belediyeler Birliğine 31.12.2022 yılına kadar toplam ödenmemiş 1.064.724,44 TL aidat borcu olduğu, bu borç tutarının Marmara Belediyeler Birliği tarafından İller Bankasına bildirildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu tutar zamanında ödenmediği için vadesine göre; 368-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı veya 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabında izlenmesi gerekirken borca ilişkin herhangi bir muhasebe kaydının yapılmadığı görülmüştür.

Yukarıda yer verilen denetim tespitine istinaden, İdare tarafından bulguda yer alan hususa iştirak edilmiş ve gerekli düzeltici işlemlerin tesis edileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, İdarenin Birlik Tüzüğünü meclisince onaylayarak taahhüt ettiği aidat ödeme yükümlülüğünü zamanında yerine getirmesi, borçlu bulunduğu durumda borcunu doğru hesapta ve gerçek tutarları ile izlemesi gerekmektedir.