MEHMET BALiOGLU

Malzeme Alımları İhalesine Mesleki Yeterlilik Şartlarını Yerine Getiremeyen Firmaların Davet Edilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversitenin öğrenci kantinleri için malzeme alımı ihalesinde, mesleki yeterlilik şartlarını yerine getirmeyen firmalar davet edilmiştir.
  • İhaleye davet edilen üç istekliden ikisinin mesleki yeterlilik belgesi bulunmamaktadır.
  • Mesleki yeterlilik belgesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/f bendi
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarelerin, ihaleyi en uygun şartlarla ve bedelle yapabilmesi için tarafsız olması ve istekliler arasında serbest rekabete imkan verecek ortamı yaratması gerekmektedir.
  • Bundan sonra yapılacak ihalelerde yeterlik şartlarını taşıyan en az üç istekli davet edilmesi uygun olacaktır.

Rapor Metni

Üniversitenin öğrenci kantinleri için satın alınan bazı malzemelerin (tezğah tip buzdolabı, börek poğaça tezğahı, pasta teşhir reyonu, paslanmaz davlumbaz gibi) pazarlık usulüyle ihalesinde mesleki yeterlilik şartlarını yerine getirmeyen veya getiremeyecek firmaların davet edildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanun’u uyarınca 21/f bendine göre pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde, ilan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlilik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenmesi gerekmektedir.

Oysa Üniversite yönetimince, kantinlerin ihtiyacı olan malzemelerin alımı ihalesi için faaliyet belgelerine göre kırtasiye ürünleri parekende ticareti yapan bir firma, hırdavat (nalburiye) malzemesi satan bir firma ve her türlü buzdolabı imalatı yapan bir firma olmak üzere üç isteklinin davet edilmiş olduğu, ancak bu isteklilerden ikisinin mesleki yeterlilik belgesinin bulunmadığı görülmüştür.

İhaleye ait İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde; mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda olduğu

belirtilmiştir. Buna rağmen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağına göre, şartnamede istenilen belgelerin uygun olduğu belirtilerek, mesleki yeterliği olmayan iki firma davet edilerek teklifleri değerlendirmeye alınmıştır.

Bu durumda, İştigal konusu itibariyle iki firmanın mesleki yeterlik belgesi olmadan ihaleye davet edilmesi ve bunların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması, Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmaktadır.

Kanun’un “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesi gereğince; idareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları belirtilmektedir. Buna göre, idarelerin ihaleyi en uygun şartlarla ve bedelle yapabilmesi, tarafsız olmasına ve istekliler arasında serbest rekabete imkan verecek ortamı yaratmış olmasına bağlı olduğundan, bu kapsamda yapılacak ihalelerde bundan sonra yeterlik şartlarını taşıyan en az üç istekli davet edilmesi uygun olacağı değerlendirilmektedir.