MEHMET BALiOGLU

Mali Tabloların İdarenin İnternet Sitesinde Yayımlanmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Kamu idaresi tarafından, aylık olarak yayınlanması gereken mali tabloların internet sitesinde yayımlanmadığı tespit edildi.
  • İdarenin, faaliyetlerinin ve mali tablolarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde kamuoyunun erişimine açık olması gerektiği belirtildi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Mali raporlamada süreler” başlıklı 327’nci maddesinin 1’inci fıkrasında, temel mali tabloların yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar, diğer mali tabloların ise aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar hazırlanarak idarelerin resmi internet sitesinde yayınlanması gerektiği hükmü yer almaktadır.
  • Yönetmeliğin 311’inci maddesinde ise, kapsama dahil kamu idarelerinin mali hizmetler birim yöneticilerinin, mali raporlama kapsamındaki mali tabloların belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmasından; üst yöneticilerin de bu hususları gözetmekten ve belirlenen süreler içinde yayımlanmasından sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Öneriler veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin, faaliyetlerinin ve mali tablolarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde kamuoyunun erişimine açık olması için adı geçen Yönetmelikte belirtilen tabloların belirtilen sürelerde İdarenin resmi internet sitesinde yayımlanması gerekmektedir.

Rapor Metni

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Mali raporlamada süreler” başlıklı 327’nci maddesinin 1’inci fıkrasında; “Temel mali tablolar yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar, diğer mali tablolar ise aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar hazırlanarak idarelerin resmi internet sitesinde yayınlanır ” hükmü yer almış, Yönetmelik’in 311’inci maddesinde ise; “Kapsama dâhil kamu idarelerinin mali hizmetler birim yöneticileri, mali raporlama kapsamındaki mali tabloların belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmasından; üst yöneticiler de bu hususları gözetmekten ve belirlenen süreler içinde yayımlanmasından sorumludur.” denilerek mali raporlama kapsamındaki mali tabloların

yayımlanmasından üst yöneticinin sorumlu olduğu belirtilmiştir.

İdarenin 2018 yılı mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, aylık olarak yayınlanması gereken mali tabloların internet sitesinde yayımlanmadığı anlaşılmıştır.

İdare faaliyetlerinin ve mali tablolarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde kamuoyunun erişimine açık olmasının sağlanması için adı geçen Yönetmelik’te belirtilen tabloların belirtilen sürelerde İdarenin resmi internet sitesinde yayımlanması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; İdaremiz faaliyetlerinin ve mali tablolarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde kamuoyunun erişimine açık olmasının sağlamak adına Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “Mali raporlamada süreler” başlıklı 327’nci maddesinin l’inci fıkrasında; bilanço, faaliyet sonuçlan tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu ise yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlar ve elektronik ortamda yayımlar hükmü gereğince belirtilen tabloları belirtilen sürelerde İdarenin resmi internet sitesinde yayımlayacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; bulgu konusu tespitte belirtilen tabloların bundan sonra İdarenin internet sitesinde yayımlanacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.