MEHMET BALiOGLU

Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Eksik Gösterilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

İller Bankası AŞ’ye ödenen ortaklık paylarının Serdivan Belediyesi’nin bilançosunda eksik gösterilmesi.

Temel Bulgular

  • Serdivan Belediyesi’nin 2018 yılı bilançosunda 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 321.357,26 TL olarak yer almaktadır.
  • İller Bankası AŞ elektronik veri tabanından temin edilen kayıtlarda; Belediyenin, Bankanın sermayesine iştirak ettiği toplam sermaye tutarı 4.157.497,43 TL’dir.
  • Dolayısıyla 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı, olması gerekenden 3.836.140,17 TL eksik görünmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 178 ve 179. maddeleri

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılması.
  • Belediyenin mali tablolarının gerçek durumu yansıtacak şekilde düzeltilmesi.

Rapor Metni

İller Bankası AŞ’ye ödenen ortaklık payları, 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında eksik gösterilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı” ile ilgili 178 inci maddesinde;

“Bu hesap, kanuni yetkilere dayanılarak mali kuruluşların sermayesine iştirak edilen tutarlar ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade olunan tutarlar ile bu kuruluşlara ikrazen verilen ve mahsup edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.” hükmü mevcuttur.

Yine aynı Yönetmeliğin “Hesaba ilişkin işlemler” başlıklı 179 uncu maddesinde;

“(1) Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir.

a) Mali kuruluşların gerek nominal sermaye ve gerekse ayni sermaye transferi şeklindeki iştirakler gerçeğe uygun değeri ile bu hesaba kaydedilir. Sermayesine iştirak edilen mali kuruluşlara nakdi veya ayni sermaye şeklindeki katılımların bu hesapta kayıtlı tutarların ilgili mali kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması gerekir.” hükmü mevcuttur.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden, mali kuruluşlara yatırılan gerek nominal gerekse ayni sermaye transferi şeklindeki katılımların gerçeğe uygun değeri ile 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedilmesi ve bu hesapta kayıtlı tutarların ilgili mali kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlara eşit olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Serdivan Belediyesi 2018 yılı bilançosunda, 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 321.357,26 TL olarak yer almaktadır. Bununla birlikte İller Bankası AŞ elektronik veri tabanından temin edilen kayıtlarda; Belediyenin, Bankanın sermayesine iştirak ettiği toplam sermaye tutarı 4.157.497,43 TL’dir. Dolayısıyla 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı, olması gerekenden 3.836.140,17 TL eksik görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu 27.05.2019 tarih ve 1864, 27.05.2019 tarih ve 1861

yevmiye numaraları ile gereği yerine getirilmiştir. İlgili muhasebe işlem fişleri ektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarında; 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı, olması gerekenden 3.836.140,17 TL eksik görünmektedir.