MEHMET BALiOGLU

Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Şirket Bilançosunun Sermaye Hesabı ile Örtüşmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular:

  • Belediyenin, hissesinin tamamına sahip olduğu şirketteki sermaye tutarının, 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabındaki kayıtlı tutar ile örtüşmediği tespit edilmiştir.
  • Belediye tarafından 2017 yılında yapılan ve 16/05/2018 tarih 9579 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan 7.394.900,00 TL’lik ayni sermaye artırımına ilişkin ilgili muhasebe kayıtlarının yapılmaması sebebiyle 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı olması gerekenden düşük, karşılığında çalışması gereken ilgili maddi duran varlık hesapları ise fazla gözükmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 181’nci, 182’nci ve 183’üncü maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Belediyenin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Agamemnon Termal Turizm A.Ş’ye yıllar itibariyle aktarılan sermaye tutarlarının doğru ve eksiksiz olarak kaydedilmesi.
  • Belediye tarafından 2017 yılında yapılan ve 16/05/2018 tarih 9579 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan 7.394.900,00 TL’lik ayni sermaye artırımına ilişkin ilgili muhasebe kayıtlarının yapılmaması sebebiyle 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının olması gerekenden düşük, karşılığında çalışması gereken ilgili maddi duran varlık hesaplarının ise fazla gözükmesine ilişkin olarak gerekli düzeltmelerin yapılması.
  • Belediyenin, sermayesinin tamamına sahip olduğu şirketle ilgili olarak sermaye kayıtlarının doğru ve eksiksiz olarak tutulması için gerekli iç kontrol sistemlerini kurması.

Rapor Metni

Belediyenin, hissesinin tamamına sahip olduğu şirketteki sermaye tutarının, 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabındaki kayıtlı tutar ile örtüşmediği tespit

edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabını düzenleyen 181’inci maddesinde, bu hesabın mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar ile bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in “Hesaba ilişkin işlemler” başlıklı 182’nci maddesinde, mal ve hizmet üreten kuruluşlara gerek nominal sermaye ve gerekse ayni sermaye transferi şeklindeki iştiraklerin gerçeğe uygun değeri ile bu hesaba kaydedileceği ve sermayesine iştirak edilen mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakdi veya ayni sermaye şeklindeki katılımlardan bu hesapta kayıtlı tutarların, mal ve hizmet üreten ilgili kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılıklı olarak yer alan tutarlara eşit olması gerektiği belirtilmiştir.

Yönetmeliğin devam eden 183’üncü maddesinde ise 241 Hesaba hangi durumlarda borç ve alacak kaydı yapılacağı düzenlenmiş olup; nakden verilen sermayenin bir taraftan bu hesaba borç, 103 veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedileceği, duran varlıklar içinde yer alan taşınır ve taşınmaz mallardan sermayeye eklenmek amacıyla mal ve hizmet üreten kuruluşlara verilenlerin, bir taraftan net değeri bu hesaba, ayrılan amortisman tutarı ilgili amortisman hesabına borç, varlığın kayıtlı değeri ise ilgili duran varlık hesabına alacak kaydedileceği ifade edilmiştir.

Balçova Belediyesi’nin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Agamemnon Termal Turizm A.Ş ‘ye yıllar itibariyle aktarılan sermaye tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 6:Şirkete Aktarılan Sermaye Tutarları

Sermaye artırımına esas meclis kararı

Konulan sermaye

Sermaye tutarı(TL)

08/02/2013 tarih 19 sayılı karar

Nakdi sermaye

1.000.000,00

10/05/2013 tarih 47 sayılı karar

Ayni sermaye

1.756.000,00

07/12/2015 tarih 81 sayılı karar

Nakdi sermaye

500.000,00

15/10/2015 tarih 72 sayılı karar

Ayni sermaye

4.250.000,00

06/06/2016 tarih 53 sayılı karar

Ayni sermaye

4.440.000,00

05/01/2017 tarih 7 sayılı karar

Nakdi sermaye

500.000,00

06/03/2017 tarih 21 sayılı karar

Ayni sermaye

7.394.900,00

Toplam

19.840.900,00

Agamemnon Termal Turizm Anonim Şirketinden alınan 31/12/2018 tarihli şirket bilançosunun 500 Sermaye Hesabının “500.01.001 Balçova Belediyesi” alt kırılımında,

19.840.900,00 TL tutarında kayıt yer almasına rağmen Belediye bilançosunun 241 Hesabında 12.446.000,00 TL tutarında kayıt yer almaktadır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 182’nci maddesinde belirtildiği üzere Belediyenin 241 Hesabında yer alan tutar ile ilgili şirketin 500 Sermaye Hesabının birbirini tutması gerekmektedir. Ancak Belediye tarafından 2017 yılında yapılan ve 16/05/2018 tarih 9579 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan 7.394.900,00 TL’lik ayni sermaye artırımına ilişkin ilgili muhasebe kayıtlarının yapılmaması sebebiyle 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı olması gerekenden düşük, karşılığında çalışması gereken ilgili maddi duran varlık hesapları ise fazla gözükmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Bulguda bahsi geçen Agamemnon Termal Turizm Anonim Şirketi bilançosunun sermaye hesabı ile Balçova Belediyesi’nin sermaye hesabının örtüşmemesi belirtilmiş olup, bununla ilgili gerekli muhasebe kayıtları yapıldıktan sonra hesapların örtüşmesi sağlanmıştır.” Denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup gerekli düzeltmelerin yapıldığı ifade edilmiştir. Ancak 2018 yılı mali tablolarındaki hatayı düzeltici etkisi bulunmamaktadır. Bulgu konusu hususun müteakip denetimlerde izlenmesi gerekmektedir.