MEHMET BALiOGLU

Mal Alım İhalesinde İş Artışının Mevzuata Aykırı Olarak Yapılması

Rapor Özet

  • Belediye Hizmet Binası Hareketli ve Sabit Mobilya Alımı ve Montajı İşi mal alım ihalesi kapsamında iş artışına gidilerek mevzuata aykırı olarak yeni mal kalemlerinin iş artışı kapsamında temin edildiği tespit edilmiştir.
  • Kamu İhale Genel Tebliğinin “Mal ve hizmet alımlarında iş artışı ve iş eksilişi” başlıklı 26. maddesinde; sözleşme bedelinin %20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabileceği belirtilmiştir.
  • Ancak yapılan incelemede, iş artışı kapsamında alınan malların sözleşmeye esas proje içinde olmadığı ihale kapsamı dışında başka ihtiyaçları da karşılamak amacıyla iş artışı kapsamında mal alımı yapıldığı görülmüştür.
  • Bu şekilde yeni mal kalemleri eklenerek iş artışına gidilmesi, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24. maddesinde belirtilen, iş artışının, sözleşmeye esas proje içinde kalınması şartıyla yapılabileceği ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.
  • Kamu idaresi, bundan sonraki mal alımlarında 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri Kanunu’nun sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” Başlıklı 24’üncü maddesinde belirtilen, iş artışının sözleşmeye esas proje içinde kalınması şartına uyulacağını ve tekrarlanmayacağını ifade etmiştir.
  • Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup bundan sonra iş artışlarında sözleşmeye esas proje içinde kalınmasına dikkat edileceği ifade edilmiştir.

Rapor Metni

“Belediye Hizmet Binası Hareketli ve Sabit Mobilya Alımı ve Montajı İşi” mal alım ihalesi kapsamında iş artışına gidilerek mevzuata aykırı olarak yeni mal kalemlerinin iş artışı kapsamında temin edildiği tespit edilmiştir.

Bahsedilen mal alım ihalesi kapsamında iş artışına gidilmiş ve sözleşme bedeli olan

4.389.785,00 TL’nin %5,48’i oranına tekabül eden 240.584,24 TL tutarında iş artışı yapılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin “Mal ve hizmet alımlarında iş artışı ve iş eksilişi” başlıklı 26 ncı maddesinde;

“4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

  1. Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

  2. İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir”

Denilmektedir.

Aynı maddenin devam eden alt maddesinde;

“Birden çok mal kaleminden oluşan mal alımlarında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş artışı ve iş eksilişinde aşağıdaki hususların esas alınması gerekmektedir:

  1. İş artışı veya iş eksilişinde temel kural her bir kalemde kalem tutarının %20’si oranına kadar iş eksilişi veya iş artışı yapılmasıdır.

  2. Alıma konu bazı mal kalemi veya kalemlerinde bu kalemlerin her birinin tutarının

%20’sinden çok olmamak üzere iş eksilişi yapılmış olması ve sözleşme tutarının da aşılmaması şartıyla diğer mal kalemi veya kalemlerinde söz konusu kalem tutarının

%20’sinden fazla iş artışı yapılabilir” hükmü yer almaktadır.

Ancak yapılan incelemede, iş artışı kapsamında alınan malların sözleşmeye esas proje içinde olmadığı ihale kapsamı dışında başka ihtiyaçları da karşılamak amacıyla iş artışı kapsamında mal alımı yapıldığı görülmüştür. İş artışı kapsamında yapılan toplam 240.584,24 TL’lik mal alımının sadece 33.876,00 TL’lik kısmı ihale kapsamındaki mallardan oluşmakta, 206.708,24 TL’lik kısmı ise yeni mal kalemlerinden oluşmaktadır.

Bu şekilde yeni mal kalemleri eklenerek iş artışına gidilmesi, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde belirtilen, iş artışının, sözleşmeye esas proje içinde kalınması şartıyla yapılabileceği ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Söz konusu iş artışında sehven mevcut ihale kapsamındaki kalemlerin dışında mal alımı yapılmıştır. Bundan sonraki mal alımlarında 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri Kanunu’nun sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” Başlıklı 24’üncü maddesinde belirtilen, iş artışının sözleşmeye esas proje içinde kalınması şartına uyulacak ve tekrarlanmayacaktır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup bundan sonra iş artışlarında sözleşmeye esas proje içinde kalınmasına dikkat edileceği ifade edilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.