MEHMET BALiOGLU

Mahkeme İlamlarında İdare Lehine Hükmedilen Avukatlık Vekalet Ücretlerinin Tahsilat İşlemlerinin Takip Edilmemesi

Rapor Özet

 • 659 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan 1389 sayılı Kanun kapsamında İdare lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri idare hukuk biriminde fiilen görev yapan personele mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre dağıtılıyordu.
 • Ancak yine 659 sayılı KHK ile dağıtımı yapılmayan vekalet ücretinin %5’lik kısmının bütçeye gelir kaydedileceği açıkça belirtilmemiş, bahsi geçen KHK’ye dayanılarak çıkarılan Yönetmelik’e göre, İdare tarafından öncelikle dağıtımı yapılmayan vekâlet ücretinin %5’lik kısmının gelir kaydedilmesi, ayrıca üçüncü bütçe yılı sonunda dağıtımı yapılmayan tutarların gelir kaydı yapılmak üzere takibinin yapılması ve vekâlet ücreti dağıtım sistemi ile muhasebe kayıtlarının buna uygun olarak düzeltilmesi gerekmektedir.
 • Datça Belediye Başkanlığı lehine sonuçlanan dava dosyalarının incelenmesi neticesinde, İdare lehine sonuçlanan mahkeme ilamlarında İdare lehine avukat vekalet ücreti takdir edildiği; ancak bunların İdare tarafından tahakkuk ve tahsilatlarının yapılmadığı görülmüştür.
 • Kamu idaresi cevabında; Datça Belediye Başkanlığı lehine sonuçlanan dosyalarında, idaremiz lehine hükmedilen vekalet ücretlerinin tahakkuk ve tahsilatına yönelik gerekli çalışmalara ve takip işlemlerine başlanmış olup, mevzuata uygun olarak işlemler yürütülmektedir. Ayrıca, tahsilatı yapılan vekalet ücretlerinden 19.02.2019 tarihinde 8.777-TL Vekalet Ücreti Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hukuk servisinde görevli avukata limit dahilinde ödeme yapılmıştır.” denilmiştir.
 • Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; idare lehine sonuçlanan dava dosyalarından kazanılan vekalet ücretlerinin takip edilerek tahakkuk ve tahsilatı için gerekli çalışmalara başlandığı ve mevzuata uygun olarak işlemlerin yürütüldüğü belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.
 • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 659 sayılı KHK’nın “Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasında 1389 sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırıldığı, diğer mevzuatta 1389 sayılı Kanun’a yapılan atıfların bu KHK’ya yapılmış sayılacağı belirtilmiştir.

Anılan KHK’nin 14’üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında;

İdareler lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk biriminin bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare hukuk biriminde fiilen görev yapan personele aşağıdaki usul ve sınırlar dahilinde ödenir.

 1. Vekalet ücretinin; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhake-mat müdürü ve avukatlara %40’ı (…)(1) eşit olarak ödenir.

 2. Ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı; hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar için (10.000) gösterge (…)(1) rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının on iki katını geçemez.

 3. Yapılacak dağıtım sonunda arta kalan tutar, hukuk biriminde görev yapan ve (b) bendin-deki tutarları dolduramayan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara ödenir. Bu dağıtım sonunda arta kalan tutar üçüncü bütçe yılı sonunda ilgili idarenin bütçesine gelir kaydedilir. …” hükmü yer almaktadır.

659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 16’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile vekalet ücretinin dağıtımına ilişkin usul ve esaslar tespit edilmiştir.

Mezkûr Yönetmelik’in “Ödenecek vekâlet ücretinin limiti ve dağıtım şekli” başlıklı 6’ncı maddesinde;

“…

 1. Dava veya icra dosyasını takip eden hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, vekalet ücreti dağıtımının yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı eşit olarak ödenir.

 2. Davanın takibi ve sonuçlandırılmasında birbiri ardına veya birlikte hizmeti geçenlere

  (a) bendine göre ayrılan hisseler bu kişilerin hizmet ve karara tesir derecesine göre hukuk birim amiri tarafından paylaştırılır.

 3. Dağıtımı yapılmayan %5’lik kısım muhasebe birimince Hazineye gelir kaydedilir.”

Ayrıca mezkûr Yönetmelik’in “Bütçeye gelir kaydedilmesi” başlıklı 8’inci maddesinde;

“Emanet hesabında toplanan ve dağıtımı yapılamayan vekâlet ücretleri tahsilini takip eden üçüncü bütçe yılının sonunda gelir kaydedilir.” hükümleri yer almaktadır.

Her ne kadar 659 sayılı KHK ile dağıtımı yapılmayan vekalet ücretinin %5’lik kısmının bütçeye gelir kaydedileceği açıkça belirtilmese de, bahsi geçen KHK’ye dayanılarak çıkarılan Yönetmelik’e göre, İdare tarafından öncelikle dağıtımı yapılmayan vekâlet ücretinin %5’lik kısmının gelir kaydedilmesi, ayrıca üçüncü bütçe yılı sonunda dağıtımı yapılmayan tutarların gelir kaydı yapılmak üzere takibinin yapılması ve vekâlet ücreti dağıtım sistemi ile muhasebe kayıtlarının buna uygun olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Hukuk işlerinden alınan dava dosyalarının incelenmesi neticesinde, İdare lehine sonuçlanan mahkeme ilamlarında İdare lehine avukat vekalet ücreti takdir edildiği; ancak bunların İdare tarafından tahakkuk ve tahsilatlarının yapılmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak, idare lehine sonuçlanan dava dosyalarından kazanılan vekalet ücretleri takip edilerek tahsilatı için gerekli işlemlerin yapılması, toplanan tutarların emanet hesapta takip edilerek dağıtımının mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun biçimde yapılması, hem

idare menfaatlerini korumak hem de iş ve işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak bakımından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Datça Belediye Başkanlığı lehine sonuçlanan dosyalarında, idaremiz lehine hükmedilen vekalet ücretlerinin tahakkuk ve tahsilatına yönelik gerekli çalışmalara ve takip işlemlerine başlanmış olup, mevzuata uygun olarak işlemler yürütülmektedir. Ayrıca, tahsilatı yapılan vekalet ücretlerinden 19.02.2019 tarihinde 8.777-TL Vekalet Ücreti Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hukuk servisinde görevli avukata limit dahilinde ödeme yapılmıştır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; idare lehine sonuçlanan dava dosyalarından kazanılan vekalet ücretlerinin takip edilerek tahakkuk ve tahsilatı için gerekli çalışmalara başlandığı ve mevzuata uygun olarak işlemlerin yürütüldüğü belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.