MEHMET BALiOGLU

Maddi Duran Varlıklara Yönelik Değer Artırıcı Nitelikteki Harcamaların Doğrudan Giderleştirilmesi

Rapor Özet

  • Bayraklı Belediyesi muhasebe kayıtlarında yapılan inceleme sonucu, İdarenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara yönelik değer artırıcı harcamaların hatalı olarak 630 Giderler Hesabında izlendiği görülmüştür.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlara göre, değer artırıcı harcamaların ilgili maddi duran varlık hesaplarında izlenmesi gerekmektedir.
  • İdare taşınmazlarına 2018 yılı içerisinde bu kapsamda 624.921,45 TL tutarında değer artırıcı harcama yapılmış olmasına rağmen bu tutarlar maddi duran varlıkların kayıtlı değerine eklenmeyerek doğrudan giderleştirilmiştir.
  • Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri uyarınca, İdare tarafından mülkiyetinde bulunan çeşitli taşınmazlara yönelik yapılan değer artırıcı harcamaların ilgili maddi duran varlık hesaplarında izlenmesi gerekirken 630 Giderler Hesabı ile doğrudan giderleştirilmesi nedeniyle bilançoda ve faaliyet sonuçları tablosunda toplam 1.249.842,90 TL tutarında hataya neden olunmuştur.
  • İdare tarafından, maddi duran varlıklara yönelik değer artırıcı nitelikteki harcamaların ilgili maddi duran varlık hesaplarında izlenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması önerilmektedir.
  • İdarenin 2018 yılı içerisinde yaptığı değer artırıcı harcamaların ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılarak bilançonun ve faaliyet sonuçları tablosunun düzeltilmesi önerilmektedir.

Rapor Metni

Bayraklı Belediyesi muhasebe kayıtlarında yapılan inceleme sonucu, İdarenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara yönelik değer artırıcı harcamaların hatalı olarak 630 Giderler Hesabında izlendiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinde; maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı artıran veya üretilen mal veya hizmetlerin üretim maliyetini azaltan her türlü maliyetin, ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave edileceği ve amortisman hesaplanmasında dikkate alınacağı ve bunlar dışında maddi duran varlıklar için yapılan her türlü normal bakım, onarım ve harcamaların gider olarak kaydedileceği ifade edilmiştir. Değer artırıcı harcama; iktisadi kıymetin veya ilgili duran varlığın geliştirilmesi, ömrünün uzatılması ve kıymetinin artırılması amacıyla yapılan harcamalardır.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına ilişkin Yönetmelik’in “Kayıt değişikliği işlemleri” başlıklı 11’inci maddesinde; taşınmazlara yapılan değer artırıcı harcamaların, taşınmazın değerine ekleneceği belirtilmiştir.

47 sıra numaralı Amortisman ve Tükenme Payları Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği’ne göre; taşınmazlar için 34.000 TL’yi aşan harcamalar, değer artırıcı harcama olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla taşınmazlar için 34.000 TL’yi aşan bakım, onarım, tamir ya da mahiyetindeki harcamaların, 630 Giderler Hesabında değil ilgili maddi duran varlık hesabında izlenerek aktifleştirilmesi gerekmektedir.

İdare taşınmazlarına 2018 yılı içerisinde bu kapsamda 624.921,45 TL tutarında değer artırıcı harcama yapılmış olmasına rağmen bu tutarlar maddi duran varlıkların kayıtlı değerine eklenmeyerek doğrudan giderleştirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri uyarınca, İdare tarafından mülkiyetinde bulunan çeşitli taşınmazlara yönelik yapılan değer artırıcı harcamaların ilgili maddi duran varlık hesaplarında izlenmesi gerekirken 630 Giderler Hesabı ile doğrudan giderleştirilmesi nedeniyle bilançoda ve faaliyet sonuçları tablosunda toplam 1.249.842,90 TL tutarında hataya neden olunmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “Maddi duran varlıklara yönelik değer arttırıcı nitelikteki harcamaların ilgili maddi duran varlık hesaplarında izlenmesi için çalışmalara başlanılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususa iştirak edilerek hatalı uygulamanın düzeltileceği ifade edilmesine rağmen 2018 yılı içerisinde İdare tarafından mülkiyetinde bulunan çeşitli taşınmazlara yönelik yapılan değer artırıcı harcamaların ilgili maddi duran varlık hesaplarında izlenmesi gerekirken 630 Giderler Hesabı ile doğrudan giderleştirilmesi nedeniyle bilançoda ve faaliyet sonuçları tablosunda toplam 1.249.842,90 TL tutarında hataya neden olunmuştur dolayısıyla kurumun mali tabloları söz konusu hesaplar bakımından doğru ve güvenilir veri içermemektedir.