MEHMET BALiOGLU

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Değer Artırıcı Harcamaların İlgili Maddi Duran Varlık Hesaplarında İzlenmeyerek Doğrudan Giderleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Erciyes Üniversitesi muhasebe kayıtlarında, taşınmazlara yönelik değer artırıcı harcamaların maddi duran varlık hesaplarında değil, 630 Giderler Hesabında izlendiği tespit edilmiştir.
  • Bazı yatırım ve hakediş ödemelerinin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabında takip edildiği ve yılsonunda 252 Binalar Hesabına aktarıldığı görülmüştür.
  • Ancak, 34.000,00 TL’yi geçen tüm değer artırıcı harcamaların maddi duran varlık hesaplarında izlenmesi gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 170. Maddesi
  • 47 Sıra No.lu Amortisman ve Tükenme Payları Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Taşınmazlar için yapılan ve 34.000,00 TL’yi aşan değer artırıcı harcamaların 630 Giderler Hesabı yerine ilgili maddi duran varlık hesabında izlenmesi ve aktifleştirilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Erciyes Üniversitesi muhasebe kayıtlarında yapılan incelemede idarenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara yönelik değer artırıcı nitelikteki harcamaların ilgili maddi duran varlık hesaplarında izlenmeyerek 630 Giderler Hesabında izlendiği tespit edilmiştir.

Her ne kadar yapılan bazı yatırımların ve buna ilişkin hakediş ödemelerinin kısmen

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabında takip edildiği, yılsonunda bu tutarların 252 Binalar Hesabına aktarıldığı görülse de, bu kapsamda yer alan 34.000,00 TL tutarını geçen tüm değer artırıcı harcamaların maddi duran varlık hesaplarında izlenmesi gereklidir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 170’inci maddesine göre, maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı arttıran veya üretilen mal veya hizmetlerin üretim maliyetini azaltan her türlü maliyet, ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave edilir. Değer artırıcı harcama; iktisadi kıymetin ya da ilgili duran varlığın, geliştirilmesi, ömrünün uzatılması ve kıymetinin artırılması amacıyla yapılan harcamalardır. 47 Sıra No.lu Amortisman ve Tükenme Payları Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’ne göre taşınmazlar için 34.000,00 TL’yi aşan harcamalar, değer artırıcı harcama olarak kabul edilecektir. Yani, limiti aşan bakım, onarım, tamir ya da mahiyetindeki harcamaların, 630 Giderler Hesabında değil ilgili maddi duran varlık hesabında izlenerek aktifleştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.