MEHMET BALiOGLU

Maddi Duran Varlıklar Amortisman Kayıtlarının Gerçeği Yansıtmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Maddi Duran Varlıklar Amortisman Defterinin incelenmesi neticesinde taşınır ve taşınmaz mallar için amortisman tutarlarının eksik ve hatalı hesaplandığı görülmüştür.
  • İdare hesaplarının incelenmesi neticesinde, maddi duran varlıkların amortisman kayıtlarının olması gerekenden eksik olduğu, bazı varlıkların ekonomik ömrünü tamamlamış olmasına rağmen halen kayıtlarda net değerleri ile yer aldığı tespit edilmiştir.
  • Eksik amortisman ayrılması sebebiyle ilgili maddi duran varlık hesapları olması gerekenden fazla, 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) ise bilançoda eksik olarak yer almaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 257-Birikmiş Amortisman Hesabını(-) düzenleyen 202 nci maddesi
  • Aynı Yönetmeliğin “Hesabın işleyişi” başlıklı 203 üncü maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresi yazılım firması ile irtibata geçilerek gerekli düzeltmelerin yapılması yönünde gerekli girişimlerde bulunmalıdır.
  • Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.

Rapor Metni

Maddi Duran Varlıklar Amortisman Defterinin incelenmesi neticesinde taşınır ve taşınmaz mallar için amortisman tutarlarının eksik ve hatalı hesaplandığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 257-Birikmiş Amortisman Hesabını(-) düzenleyen 202 nci maddesinde, bu hesabın, maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılacağı belirtilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin “Hesabın işleyişi” başlıklı 203 üncü maddesinde, maddi duran varlıklar hesapları için ayrılan amortisman tutarlarının yılsonunda bu hesaba alacak, 630- Giderler Hesabına borç kaydedileceği, amortismana tabi tutulduktan sonra her ne suretle olursa olsun kayıtlardan çıkarılan maddi duran varlıkların tutarlarının ayrılan amortisman tutarının ise bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

İdare hesaplarının incelenmesi neticesinde, maddi duran varlıkların amortisman kayıtlarının olması gerekenden eksik olduğu, bazı varlıkların ekonomik ömrünü tamamlamış olmasına rağmen halen kayıtlarda net değerleri ile yer aldığı tespit edilmiştir. Eksik amortisman ayrılması sebebiyle ilgili maddi duran varlık hesapları olması gerekenden fazla, 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) ise bilançoda eksik olarak yer almaktadır.

Kamu idaresi cevabında; Özetle; bulguda belirtilen hususa iştirak etmiş olup maddi duran varlıklar için hesaplanan amortisman tutarının eksik hesaplandığı ve bu durumun yazılım şirketi ile görüşülerek düzeltileceğini ifade etmiştir.

Sonuç olarak Maddi duran varlıkların yıllık ayrılan amortisman tutarlarının eksik hesaplanması sebebiyle ilgili maddi duran varlıkların net değeri olması gerekenden fazla, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı ise olması gerekenden eksik olarak bilançoda yer almaktadır. Kamu İdaresi bulguda belirtilen hususa iştirak etmiş olup yazılım firması ile irtibata geçilerek gerekli düzeltmelerin yapılacağını ifade etmiştir. Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.